top of page

Fagstoff

Studieforbundet produserer fagstoff områda våre. Dette finn du under menyen faglege artiklar. Brosjyrer vi har laga, og informasjonsmateriell, finn du under informasjonsbrosjyrer.

 

Ønskjer du å bestille materiell frå oss, ta kontakt på telefon eller e-post.

Informasjonsbrosjyre

Studieforbundet kultur og tradisjon sin informasjonsbrosjyre kan lastast ned her:

Informasjonsbrosjyre

Faglege artiklar

Her legg vi ut faglege artiklar som er til nytte for arbeidet med kurs og opplæring i frivillige organisasjonar. Artiklane tek for seg ulike aspekt med å drive opplæring i frivillige organisasjonar.

Faglege artiklar frå og med 2010 til 2020

Studieforbundene som læringskatalysator, rapport frå Fafo 2019

Hva betyr læringen for den enkelte og samfunnet? Fafo har gjennomført en stor undersøkelse med over 6000 respondenter blant både deltakere og lærere/instruktører i læringsprosessen. Rapporten slår fast at både deltakere og lærere/instruktører har høye forventninger til deltakernes læringsutbytte. Like fullt mener mer enn to av tre deltakere at kurset de deltok på var bedre enn forventet.

I denne rapporten beskriver Fafo og forsker Niri Talberg studieforbundenes rolle i voksenopplæringen. Det blir sett på hvilket utbytte deltakerne har av kursene, og hva det er som motiverer til deltakelse – og hva som motiverer lærere/instruktører. Bidrar kursene til at personer med kort formell utdanning får et nytt og mer positivt møte med en teoretisk læringsarena? Personer med kort utdanning oppgir i størst grad at kursene er relevante for deres nåværende jobb og potensielt framtidige jobber. Videre oppgir de at kurs der de får bruke sin praktiske arbeidserfaring, gjør læringsprosessen enklere og studiet lystbetont. Deltakerne beskriver læringsfellesskapet og kursholdernes engasjement som svært positivt. Kursene framstår likevel som sårbare med hensyn til tap av ildsjeler. Les Vofos "Studieforbundene - en skjult juvel"

Frivillighetsbarometeret 2018-2019

Frivillighetsbarometeret er en syndikert studie for Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner, satt opp i samarbeid med Kantar TNS. Studien har som mål å kartlegge atferd, holdninger og interesser i frivillighets-Norge, samt holdninger til frivillighet blant befolkningen.

Studieforbundene som læringskatalysator

Hva betyr læringen for den enkelte og samfunnet. Fafo har gjennomført en stor undersøkelse med over 6000 respondenter blant både deltakere og lærere/instruktører i læringsprosessen. Rapporten slår fast at både deltakere og lærere/instruktører har høye forventninger til deltakernes læringsutbytte. Like fullt mener mer enn to av tre deltakere at kurset de deltok på var bedre enn forventet.

Lenge leve tradisjonshåndverket!

Første fase i gjennomgang av fag- og yrkesopplæring er gjennomført. Her er mange spennende forslag fra utvalget som jobbet med verneverdige fag. Les hele rapporten.

Langsom læring

En undersøkelse om kunnskapsoverføring og opplæring i bygging og bruk av tradisjonsbåt skrevet av Mette Vårdal, Kultivator AS, for Forbundet KYSTEN og Studieforbundet kultur og tradisjon. Undersøkelsen ser på de aktive miljøene og ressurspersonene i tradisjonelle trebåtbygging i Norge i dag og hvordan Studieforbundet kultur og tradisjon og Forbundet KYSTEN bedre kan legge til rette for videreføring av kunnskap og opplæring i trebåtfaget.

Artikkelen
Presentasjonen

Teaterinstruktør undersøking

Teateralliansen har gjennomført ei kartlegginga i medlemsorganisasjonane og instruktørar knytt til medlemsorganisasjonane om behov og ynskje for fagleg oppdatering innan regi og teaterproduskjon, og har skreddarsydd ei ny instruktøropplæring som svarar til behova og ynskja hjå lag, grupper og instruktørar. Gjennom ei spørjeundersøking fekk vi svar på mellom anna korleis tilgangen på teaterinstruktørar for dei ulike teaterlaga rundt om i Noreg er, kva for kompetanse som er i miljøet, og kva kompetanse miljøet etterspør. I tillegg undersøkte vi om det er ynskje og behov for ei felles opplæring for teaterinstruktørar i form av ei grunnopplæring eller ei vidareutdanning, og ynskje om kva ei slik opplæring skulle inneha. Undersøkinga gav signal om behov både for vidareutdanning og opplæring på grunn-nivå. I fyrste omgang jobbar vi vidare med ei kursrekkje på fire modular, på grunn-nivå, kursrekkja Scenerom
Analyse av undersøkinga

Bærekraft i bunadnæringen 2015

Her finner du rapporten fra prosjektet "Bunadnæring: Bærekraft og bevaring" Rapporten tar for seg forskjellige sider ved bunadnæringen, både sett fra et næringssynspunkt og fra forsker og tradisjonsbærersynspunkt. En grundig rapport av interesse for alle som er opptatt av bunad eller husflidshåndverk i sin alminnelighet.
Kompetanseutvikling via folkekultur

Økonomien i studieforbundene

Oxford Research og revisjonsselskapet BDO gjennomførte i 2014 et forskningsprosjekt om økonomien i studieforbundene på oppdrag fra Kompetanse Norge - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Rapporten viser blant annet:
«Halvparten av kursarrangørene, altså 22 av de 44 som har besvart spørsmålet, ville enten ikke ha gjennomført kurs-/opplæringsaktiviteten sin i det hele tatt eller kun med store justeringer dersom voksenopplæringstilskuddet bortfaller.»
Tilskuddet bidrar til å redusere kursavgiften.
Tilskuddet er ikke avgjørende for medlemsorganisasjonenes drift.
Tilskuddet utgjør om lag en femtedel av kursenes totale inntekter, når man ikke regner frivillig arbeid som en innsatsfaktor.

En ordning, et mangfold av løsninger

Oxford Reseach gjennomførte i 2012-2013 et forskningsprosjekt om Studieforbundene på oppdrag fra Kompetanse Norge - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Pedagogikk på dansegulvet

Hovedmålet med prosjektet har vært å se på den pedagogiske utviklingen som har skjedd i folkedanseundervisningen de siste årene. Gjennom intervjuer med et lite antall nøkkelpersoner har målet vært å avdekke:

Hvordan pedagogene forholder seg til tradisjonsmateriale (historiesyn)
Pedagogenes ideologiske mål med undervisningen
Pedagogenes visjon for folkedansarbeidet

Kultur og læring, innspill til kulturutredningen 2014

I 2012 laget Studieforbundet kultur og tradisjon, Musikkens studieforbund, Kristelig studieforbund, Norges Husflidslag og Norsk kulturforum et innspill til Kulturutredningen 2014. - Har kulturopplæring i studieforbund betydning for norsk kulturliv, var utgangspunktet for rapporten.

2010 - nå
Faglige artiklar

Faglege artiklar frå 2000 til 2010

Kompetanseutvikling via folkekultur, 2002

"Alle snakker om kompetanse, men de færreste vet hva de snakker om!"
Denne artikkelen er fra 2002, men tema er like aktuelt. Hvilke kompetanseutvikling skje i folkekulturen?

Något som ger något, 2002

Her finner dere Trine Thommessen sin rapport fra 2002, fra en undersøkelse om behovet for etterutdanning blant lærere i håndverksfag i Danmark, Norge og Sverige.

Kursdeltagelse blant nordmenn i regi av studieforbundene, 2004

Mange nordmenn deltek på kurs i løpet av året. På kva nivå er studieforbunda involvert?

Spor i Norden 2008

Prosjektet Spor i Norden har hatt som mål å bidra til å gjøre det lettere for voksne som ønsker opplæring i små håndverksfag og finne fram til slik opplæring. Trine Thommessen har vært prosjektleder.

Mytenes sannhet og sannhetens myter, 2007

"Mytenes sannhet og sannehetens myter" er en rapport som tar for seg tilstanden til de frivillige organisasjonene i Norge. Spesielt fokuserer rapportens forfatter Åse Vigdis Festervoll på de frivillige kulturorganisasjonene, men mye av kunnskapen gjelder for all frivillig organisasjonsliv.

Kulturhåndverk 2007 Avtrykk fra fortiden - utrykk for øyeblikket - grunnlag for fremtiden

Med utgangspunkt i at Stortinget har slått fast at de tradisjonelle håndverksfagene er viktig å opprettholde, har departementet bedt om en utredning som skal belyse situasjonen. Åse Vigdis Festervoll har blant annet et kapitel der hun drøfter oplæringsmulighetene innen kulturhåndverkene.

Fra studiering til fagbrev

Fra studiering til fagbrev var et pedagogisk utviklingsprosjekt der målet var å motivere utovere i handverksfag til å ta svennebrev. Prosjektet hadde bunadtilvirkere, håndvevere og strikkere som målgruppe. Rapporten er skrevet av Åse Vigdis Festervoll på oppdrag fra Folkekulturforbundet.

Kurslærerundersøkelse bunad, vev, tredreiing 2005

Norges Husflidslag har gjennomført eit prosjekt som har undersøkt kven som er kurslærar, kva for kvalifikasjonar dei har og kva for kvalifikasjonar dei ønskjer seg i framtida. Faga rapporten omhandlar er bunadtilverking, handveving og tredreiing.

Frivillige organisasjoner voksenopplæring samfunnsutvikling

Hva er det som skiller opplæringen som finner sted i de frivillige organisasjonen fra annen undervisning av voksne? I 2005 lagde Åse Vigdis Festervoll på oppdrag fra Studieforbundet kultur og tradisjon (tidligere folkekulturforbundet) en rapport med dette som grunnlag. Festervoll har sett på områdene de frivillige organisasjonene arbeider med, og sett på hvordan undervisning og opplæring foregår i noen utvalgte organisasjoner.

Voksenopplæring - det kulturelle kunnskapsløftet 2006

Kulturkunnskap er mangelvare i vårt moderne samfunn. Det kunnskapsløftet voksenopplæringsmidlene har bidratt til de siste 30 årene er uvurderlig.

Frivillighetens læringslandskap

Hovedfagsoppgave i yrkespedagogikk skrevet av Trine Thommessen (2006). Oppgaven stilte spørsmålene: Hvordan foregår læring i frivillige kulturorganisasjoner og hva karakteriserer læringslandskapet hvor læringen finner sted?

2000-2010
bottom of page