top of page

Styrearbeid

Det varierer sjølvsagt kor mykje arbeid eit styre i eit lokallag kan eller vil gjere. Lag med få medlemmar kan ikkje forventast å ha samme aktivitet som eit stort lag. Med få personar i laget, blir det nødvendigvis færre til å dele på verv og oppgåver og dermed lettare å "slite ut" eldsjeler. Styreoppgåvene vi har lista opp nedanfor må dermed sjåast på som rettleiande. Det er ikkje slik at eit lokallag må oppfylle alle desse arbeidsoppgåvene for å vere eit godt lag.

Styret i eit lokallag i ein frivillig organisasjon skal jobbe for:
  • Å motivere til aktivitet

  • Å skape glede rundt aktiviteten

  • Å løyse oppgåver enkelt og ubyråkratisk

  • Å skape eit godt team som har lyst til å bidra

  • Å opptre opent og inkluderande

Demokrati i laget
 
  • Å følge vedtekter og retningsliner

  • Å følge hovedorganisasjonens prioriteringer

  • Å ha medlemmane med seg i det som skal gjerast

  • Å sørge for forankring i årsmøtet

Kven gjer kva i styret?

bottom of page