top of page

Inkludering

Korleis kan Studieforbundet og medlemsorganisasjonane våre bidra til likeverd, inkludering og mangfald til personar i «utanforskapet»?

Plass til alle på benken, Teater HotPot. Foto: Lars Erik Kolden

Bannerbilde: Lars Erik Kolden

Kurs og opplæring for alle

Studieforbundet sin visjon:

"Det skal vere mogleg for alle som bur i Noreg å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelege tradisjonar i skapande og trygge fellesskap".

Studieforbundet jobbar aktivt og målretta med inkludering. Vi legg til rette for kurs og opplæring i medlemsorganisasjonane, mellom anna ved å gjere det enklare for laga å leggje til rette for at alle kan delta og få eit godt læringsutbytte. Dette kan til dømes vera tilrettelegging i form av ekstra (hjelpe)lærar, tolk, henting og bringing, tilrettelegging som er gjort på dugnad, tilpassa opplæring på ymse måtar som deling av grupper etter nivå, osv.

Anker 1
Anker 1

Kva kan vi hjelpe til med?

Vi har eit generelt tilretteleggingstilskot, der ein kan søkje midlar frå til å dekkje eller delvis dekkje meirkostnadar ved kursa. I tillegg har vi frå tid til annan ei varierande mengde prosjektmidlar vi har søkt og fått tilsagn på, til dømes gjennom IMDI (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet), Kompetanse Norge, Sparebankstiftelsen DNB, fylkeskommunale midlar osv. Desse midlane gjer at vi kan gje særskilte tilskot og heilt eller delvis fullfinansiere kurs etter ei individuell vurdering. Er du i tvil, ta kontakt med kontoret.

Les meir om tilretteleggingstilskot

Kvifor gjer Studieforbundet dette?

Studieforbundet strekkjer seg etter ei rekkje overordna mål. Minst to av desse måla omhandlar inkludering og å motverke utanforskap. Det frivillige feltet har mykje å bidra med her i arbeidet med å inkludere, integrere og motarbeide utanforskap. Vi kan bidra til å styrke kulturelt mangfald og auke deltaking i kulturlivet. Vi kan gjere det mogleg for menneske å påverke eigen livssituasjon, motarbeide utstøyting og bidra til inkludering.

Det er viktig for samfunnet at vi er kulturelt aktive. Det byggjer oss som menneskje, og det gjer oss til betre menneske. Inkludering både held ved like og byggjer samfunnet, fordi kulturell forståing, det å bli berørt, å vere ein del av noko, skapar eit betre samfunn. Det skapar eit betre samfunn å få ulike menneskje som forstår, meistrar og får til.

Korleis jobbar vi med inkludering, og korleis når vi ut?

Studieforbundet jobbar kontinuerleg med motivering av lag og grupper for å få med nye deltakarar og til å gjere jobben det er å ha med deltakarar som treng ekstra tilrettelegging. Vi startar gjerne med lag som allereie har hatt liknande kurs tidlegare. Ved å få i gang fleire kurs hjå desse, er det og lettare at dette får ringverknadar og fleire får lyst til å gjere det same. Døme på dette er kursa vi har halde gjennom Kompetansepussordninga, Ull på norsk, og gjennom prosjektet "Flyktninger og innvandrere som ressurs". På denne måten skaffar vi oss gode eksempelkurs å nytte i arbeide med å motivere nye lag, og vi skaffar oss lag med erfaring, som blir kontakta for gode råd og tips av andre lag som vurderer å gjera det same.
I Studieforbundet brukar vi aktivt dei møteplassane vi har til å informere lag og grupper om moglegheitene dei har gjennom støtteordningane våre. Vi deltar på årsmøter, fylkesamlingar og ulike treffpunkt hjå medlemslag og organisasjonar gjennom året, og vi samarbeider til dømes med flyktningetaten i fleire kommunar.

Sjekk ut film frå prosjektet Ull på norsk

Kvifor vil laga gjere dette?

Lag og organisasjonar ynskjer i fyrste rekkje å vidareformidle faga sine. Teatergrupper vil jobbe med teater, husflidslag vil drive husflid, osv. Felles for alle, er at dei gjerne vil ha fleire med, og ynskjer å nå ut og tenkje rekruttering til ei brei målgruppe. Kvart lag og gruppe ser på sitt fag som det mest fornuftige å fylle tid og lærekapasitet med, og det i seg sjølv, er motivasjon for å få fleire med. Lag og organisasjonar ynskjer fleire medlemmar, og å få drive opplæringa si med minst mogleg byråkrati.

Prosjektmidlar

Studieforbundet har frå tid til annan ei varierande mengde prosjektmidlar vi har søkt og fått tilsagn på, til dømes gjennom IMDI (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet), Sparebankstiftelsen DNB, fylkeskommunale midlar osv. Desse midlane gjer at vi kan gje særskilte tilskot og heilt eller delvis fullfinansiere kurs etter ei individuell vurdering.

Studieforbundet jobbar kontinuerleg med motivering av lag og grupper for å få med nye deltakarar og til å gjere jobben det er å ha med deltakarar som treng ekstra tilrettelegging. Studieforbundet strekkjer seg etter ei rekkje overordna mål. Minst to av desse måla omhandlar inkludering, integrering og å motverke utanforskap. Det frivillige feltet har mykje å bidra med i arbeidet med å inkludere, integrere og motarbeide utanforskap. Vi kan bidra til å styrke kulturelt mangfald og auke deltaking i kulturlivet. Vi kan gjere det mogleg for menneske å påverke eigen livssituasjon, motarbeide utstøyting og bidra til inkludering. Prosjektmidlar kan i stor grad bidra til eit godt arbeid for å strekke oss mot desse måla.
 

IMDI
Kurs i fegsel

Kurs i fengsel

Studieforbundet kultur og tradisjon har arrangert kurs i fengsel i godt over 20 år. Vårt hovudmål for all verksemd er å bidra til at alle som bur i Norge skal lære å bli kjent med folkelege tradisjonar og kultuttrykk i skapande og trygge fellesskap. Formålet er å bidra til at innsette og domfelte skal attende til aktiv samfunnsdeltaking, og gjennom diverse kurs gje dei auka livsmeistring som eit bidrag til å hindre attendefall til kriminalitet. Spesielt viktig er det å førebu og gjera lettare attendeføring til samfunnet etter soning.

Kursarrangørane og lærarane våre er eldsjeler som formidlar aktivt i eige fag fordi dei brenn for det, og vi har svært gode attendemeldingar frå dei innsette på kursa. Studieforbundet har i tillegg ein eigen-motivasjon i å halde kurs i fengsel i tråd med emne og fagfelt organisasjonen og medlemslaga vanlegvis opererer innanfor. I denne motivasjonen ligg ønsket om å gje kursdeltakarane ei innføring i kva dei ulike kursorganisasjonane jobbar med og står for, og slik kunne bidra til ein lågare terskel for kursdeltakaren for å kontakte frivillige lag og organisasjonar og fagmiljøa deira etter soning. Vi trur på

positiv motivasjon og at dei innsette gjennom læring og aktivisering får ei meir meiningsfull soning. Vi håpar at dette kan bidra til enklare attendeføring til samfunnet.

 

Vi samarbeider per i dag med Trøgstad fengsel, Eidsberg fengsel, Trondheim fengsel, Ila fengsel, Bredtveit fengsel, Ullersmo fengsel, Stavanger fengsel og Ringerike fengsel.

Her blir det arrangert kurs i yoga, instrumentopplæring og samspell, kreativ verkstad, dramatisering, platecoverkurs, skrivekurs og samtaletimar.

 

Gjennom tilskot frå Justisdepartementet og UNI, arrangerer Studieforbundet kurs som blir halde av lokale kursarrangørar i fengsla.

 

I mange år har denne ordninga vore drifta av eldsjeler som har ynskt å gje eit utviklande tilbod til de innsette. Har du eit fag du brenn for, og som du tenkjer innsette kan ha glede og nytte av, er du kanskje den nye eldsjela vår? Ta kontakt på tlf.nr. 61 21 77 50 dersom du har spørsmål. Vi ønskjer oss gjerne fleire samarbeidspartnarar!

bottom of page