Hvordan søke kursstøtte

Søke kursstøtte hos Studieforbundet kultur og tradisjon:

Send søknad via nettsiden
• Send søknad på papir i posten: ta kontakt med oss på e-post: post@kulturogtradisjon.no eller pr tlf 61 21 77 50.

Alle lokallag som er medlemmer av en av våre medlemsorganisasjoner kan søke om kursstøtte.
Studieforbundet kultur og tradisjon disponerer penger som bevilges til voksenopplæring over statsbudsjettet. Lurer du på om det du skal søke støtte til er kurs eller annen aktivitet?

Når du søker om tilretteleggingstilskudd ber vi deg om også å fylle ut dette skjemaet:Skjema tilrettelegging

Her finner du veiledning til innlogging

Krav

For å få kursstøtte må kurset oppfylle kravene i Voksenopplæringsloven og forskriftene.
• Søknad om kursstøtte må sendes før kurset starter.
• Kurset må være på minst 8 timer.(Fram til 31.12.20 er minstekravet 4 timer, se informasjon om koronatiltak)
• Minst 3 deltakere med 75% frammøte (styrevedtak i Studieforbundet.) Alle deltakerne skal stå på frammøtelista.
• Kurset gjennomføres etter en godkjent studieplan. Du finner informasjon om (studieplaner)(/tilskudd/studieplaner).
• Kurset må være offentlig utlyst.
• Deltakerne må være over 14 år eller fylle 14 år i kursåret.
• For kurs som gjennomføres digitalt må halvparten av kurset bestå av fysiske samlinger (fram til 31.12 kan hele kurset gjennomføres digitalt, se informasjon om koronatiltak.)
• I informasjon som deles om kurset skal det stå at kurset mottar støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon. Dette gjelder for eksempel annonser, program og materiell som gis til kursdeltakeren.

Følgende regler vil gjelde for teaterkurs fra 2017:
- Maks 3 primærkurs på maks 200 timer hver
- Maks 4 støttekurs på maks 30 timer hver
Begrensningene gjelder per produksjon.

De offentlige kursmidlene er under press. Husk å nevne at kurset får støtte gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon ved annonsering. Legg gjerne ved vår logo i informasjon om kurset. Logo for Studieforbundet kultur og tradisjon finner du her.

På siden "brukerveiledning" ligger brosjyren *denne vil bli oppdatert etter nytt system.

Her finner du Lov om voksenopplæring og forskriftene til loven.

Satser

Covid-19 kostar - både i pengar og tid og arbeid for tilrettelegging. Studieforbundet ynskjer å stimulere til aktivitet og kompensere meirkostnadar som fylgje av tilrettelegging for smitteomsyn. Siste halvdel av 2020 justerer vi opp timetilskotet. For timar med lærar gjev vi 125 kroner timen, og 50 kroner timen for kurs utan lærar. For læringsverkstader doblar vi gledeleg til 1000 kroner kurset.
Nye satsar gjeld for nye kurs ut 2020, men og for alle innmeldte kurs som er gjennomførte men ikkje er ferdigrapporterte.

Satser i 2020: 100 (125) kroner per kurstime med lærer - 40 (50) kroner per kurstime uten lærer.
Kurs med lærer: 100 (125)- kroner per time i tilskudd
Kurslærer har ansvar for læringen og at det jobbes mot læringsmålene.

Timer uten lærer: (bare i kombinasjon med kurstimer med lærer): kr 40,- (50,-) per time

Læringsverksted (kurs uten lærer/studiering uten lærer) flatt tilskudd kr 500,- (1000,-) (uavhengig av timetallet og uten krav om dokumentasjon av utgifter)
For å få godkjent tilskudd til læringsverksted må disse kriteriene oppfylles:
1. Læringsverkstedet har et kjent og definert læringsmål
2. Det er åpent for alle
3. Det foregår aktiv kunnskapsoverføring ved bevisst holdning fra arrangør
4. Det bidrar til å bekjempe utenforskap
5. Navnet og markedsføring av læringsverkstedet må speile at dette er opplæring
6. Deltakerne må vite at de deltar i et læringsfelleskap

Vær oppmerksom på at det kan bli endringer av satser og regler for kursstøtte gjennom året. Kursarrangører som har fått godkjent kurs før endringen, vil i så fall få beskjed.
En kurstime er 60 min. Det kan regnes 15 minutter pause per time i løpet av total kurstid.

Voksenopplæringsmidler gis til kursarrangør for å dekke utgifter til kurset/opplæringen. Det må dokumenteres utgifter som tilsvarer minst tilskuddet. Har laget lavere utgifter dekkes de reelle utgiftene. Ingen kurs får mindre enn kr 500 (1000) kroner i støtte. Det maksimale beløpet man får dekket er 100 (125) kroner per kurstime (40 kr (50) per kurstime for timer uten lærer.)

Spesielle regler under Koronatiden

Kunnskapsdepartementet har endret noen av reglene for å arrangere og få tilskudd til kurs på grunn av Koronasituasjonen

Rapport

Fristen for å rapportere kurs er 3 måneder etter sluttdatoen som er oppgitt på søknaden. De kursene som ikke er rapportert innen 3 måneder vil automatisk bli slettet. For kurs med avslutning fra 15.oktober og ut året er fristen 15. januar året etter. Les mer om rapportering under kursrapport.