Hvordan søke kursstøtte

Her finner du Kursportalen og informasjon om den

Alle lokallag som er medlemmer av en av våre medlemsorganisasjoner kan søke om kursstøtte.
Studieforbundet kultur og tradisjon disponerer penger som bevilges til voksenopplæring over statsbudsjettet. Lurer du på om det du skal søke støtte til er kurs eller annen aktivitet?

Krav

For å få kursstøtte må kurset oppfylle kravene i Voksenopplæringsloven og forskriftene.
• Søknad om kursstøtte må sendes før kurset starter.
• Kurset må være på minst 4 timer.
• Minst 4 deltakere med 75% frammøte. Alle deltakerne skal stå på frammøtelista.
• Kurset gjennomføres etter en godkjent studieplan. Du finner informasjon om (studieplaner)(/tilskudd/studieplaner).
• Kurset må være offentlig utlyst.
• Deltakerne må være over 14 år eller fylle 14 år i kursåret.
• For kurs som gjennomføres digitalt må halvparten av kurset bestå av fysiske samlinger (fram til 31.12.21 kan hele kurset gjennomføres digitalt, se nyheter og informasjon om koronatiltak.)
• I informasjon som deles om kurset skal det stå at kurset mottar støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon. Dette gjelder for eksempel annonser, program og materiell som gis til kursdeltakeren.

Det kan gis unntak i særlige tilfeller:
1. Dersom det er kurs i «smale» tema, altså tema der det er spesielt viktig at kurset holdes for å holde liv i et fag, et tema eller en teknikk.
2. Kurs med 3 deltakere og lærer kan «gjøres om» til kurs uten lærer. Da legges lærer til som kursdeltaker og støtte gis etter reglene for kurs uten lærer
3. Koronaårsaker: I 2021 vil mange oppleve at det er færre kursdeltakere enn opprinnelig påmeldt. Forutsetningene for å holde kurset kan ha blitt endra i forhold til det som var planen da deltakerne meldte seg på. Det betyr at kurs kan bli gjennomført med færre deltakere enn kursarrangør hadde planlagt. Disse kursene godkjenner vi med mindre enn 4 deltakere. Men sett opp de påmeldte i deltakerlista (uten frammøte) så det synes at kurset var planlagt med flere deltakere.
4. Er det andre årsaker til at dere har færre enn 4 deltakere, så begrunn det i kursrapporten, så vil det bli vurdert om det kan gis støtte.

Følgende regler gjelder for teaterkurs:
- Maks 3 primærkurs på maks 200 timer hver
- Maks 4 støttekurs på maks 30 timer hver
Begrensningene gjelder per produksjon.

De offentlige kursmidlene er under press. Husk å nevne at kurset får støtte gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon ved annonsering. Legg gjerne ved vår logo i informasjon om kurset. Logo for Studieforbundet kultur og tradisjon finner du her.

På siden "brukerveiledning" ligger brosjyren *denne vil bli oppdatert etter nytt system.

Her finner du Lov om voksenopplæring og forskriftene til loven.

Satser

Kurs med lærer: 125 kroner per time i tilskudd
Kurslærer har ansvar for læringen og at det jobbes mot læringsmålene.
Timer uten lærer: 50,- per time
Minstesum for kurs uten dokumenterte utgifter: for kurs med mer enn 10 timer 500,- for kurs under 10 timer kr 50,- pr gjennomført time.
Voksenopplæringsmidler gis til kursarrangør for å dekke utgifter til kurset/opplæringen. Det må dokumenteres utgifter som tilsvarer minst tilskuddet. Har laget lavere utgifter dekkes de reelle utgiftene.

En kurstime er 60 min. Det kan regnes 15 minutter pause per time i løpet av total kurstid.

Spesielle regler under Koronatiden

Departementet har endret noen av reglene for å arrangere og få tilskudd til kurs på grunn av Koronasituasjonen

Rapport

Fristen for å rapportere kurs er 3 måneder etter sluttdatoen som er oppgitt på søknaden. De kursene som ikke er rapportert innen 3 måneder vil automatisk bli slettet. For kurs med avslutning fra 15.oktober og ut året er fristen 15. januar året etter. Les mer om rapportering under kursrapport.