Tilretteleggingstilskot

Utover den ordinære støtteordninga, gir departementet tilskot til særlege målgrupper. Med særlege målgrupper, meiner vi personar med ulike opplæringshindringar, som funksjonshemming, personar med svak fyrstegongsutdanning, framandspråklege eller personar med særlege omsorgsplikter.

Tilskotet blir gjeve i tillegg til ordinære timestilskotet, der ein kan søkje midlar til å dekkje eller delvis dekkje meirkostnadar ved kursa som fylgje av tilrettelagt undervisning. Når kurs med tilretteleggingstilskot skal rapporteres må det være med dokumentasjon (kopi av bilag) for de ekstra utgiftene. Er du i tvil, ta kontakt med kontoret. Søknadane blir behandla fortløpande, og det blir tildelt pengar så lengje det er pengar i potten.

Reglane blir handtert fleksibelt, og du kan når som helst ta kontakt for å drøfte om det er mogleg å få tilretteleggingstilskot.

Tilretteleggingstilskot – legge til rette for å kunne vera ulike i fellesskapet.

Alle har rett til å vere i eit fellesskap, og alle har rett til å vere ulike i fellesskapet. Studieforbundet driv si opplæringsverksemd på grunnlag av ei rekkje overordna mål. Minst to av desse måla omhandlar inkludering, integrering og å motverke utanforskap. Vi skal etter lova styrke kulturelt mangfald og auke deltaking i kulturlivet, gjere det mogleg for menneske å påverke eigen livssituasjon, motarbeide utstøyting og bidra til inkludering. Studieforbundet arbeider for at alle skal ha moglegheit til å bli kjende med, og lære kulturuttrykk og folkelege tradisjonar. Studieforbundet jobbar aktivt med desse målsettingane på fleire måtar og gjennom ulike ordningar.

Generelt tilretteleggingstilskot

Som fast ordning har vi eit generelt tilretteleggingstilskot som skal gjere det enklare for lokale arrangørar av kurs å legge til rette for kursdeltakarar med særskilde behov. Formålet med dette tilskotet er å redusere kostnadane for laget og å fjerne eller lette opplæringshindringar. Dersom kurset de gjennomfører krev ekstra innsats eller medfører ekstra kostnadar, ta kontakt med Studieforbundet per e-post eller telefon.

Integrering

Frivillige organisasjoner er ein god arena for å integrere flyktninger i eit lokalsamfunn samtidig som det gjev gode moglegheiter for å lære norsk. Kurs der ein kombinerar lokallaget sine fag med språkopplæring kan få ekstra støtte frå Studieforbundet. Ta kontakt om dere har slike kurs eller har planar/idear om det.
her finn de ein presentasjon som fortel litt om slike kurs.
Presentasjon om Ull på Norsk og Manus på Norsk (pp)

Kurs i fengsel

Studieforbundet har arrangert kurs i fengsel dei siste 20 åra. På det meste har det vore 30 kurs i året, i opp mot ni fengsel. Sjølve gjennomføringa er mogleg etter tilskot frå Justisdepartementet, prosjektmidlar, og i samarbeid med medlemsorganisasjonane, lokale lag og eldsjeler. Vi er svært stolte av, og har stor tru på dette arbeidet. Vi trur på positiv motivasjon og aktivisering, og håpar i neste rekkje at dette kan bidra til enklare prosess med attendeføring til samfunnet.

Treng du meir informasjon kan du kontakte Studieforbundet. Telefon: 61 21 77 50 eller e-post: post@kulturogtradisjon.no

Søknad:
Søknad om tilretteleggingstilskudd gjøres i kursportalen