Åpent for alle

Kurs i lokallaga skal vera eit felleskap å vera del av, tilbod om eit nettverk å høyre til og gje relevant språktrening.

Sparebankstifteksen.png

Støtta av

Bannerbilde: Torunn Elise Kveen

Kva er Åpent for alle?

Tilskot

Kurs i lokale lag og foreningarr er ein god måte å bli kjent i eit lokalsamfunn. Gjennom å motivere lokallaga i medlemsorganisasjonane våre til å halde planlagte, inkluderande kurs, vil vi skape møteplassar for nettverk, felleskap og språktrening. Kursa kan vera i den aktiviteten laget elles driv med, men skal tilpassast deltakaren med mindre norskferdigheiter og kunnskap om det norske samfunnet. Gjennom merksemd på dette, ønskjer vi at alle kursa som blir arrangert skal bli enda meir opne og inkluderande, og målet vårt er 120 slike kurs over ein tre-årsperiode.

Kva kan laget vente å få i tilskot dersom de held eit Åpent for alle-kurs?

  • Det ordinære timetilskotet på kr 115,- pr time

  • Tilretteleggingstilskot for eventuelle utgifter med tanke på tilrettelegging. Dette kan vera utgifter til for eksempel tolk, transport, dekt kursavgift, materiell, barnepass, ekstra lærarar m.m.

  • Kr 1000,- som ein bonus til laget, fordi de forstår kor viktig det er å halde slike kurs. Dersom laget held fleire Åpent for alle-kurs, blir kvart av desse støtta med kr 1 000,- per kurs.

Korleis skal det jobbast med?

Lokale kurs vil bli nytta som arena for å styrke språkkompetanse, inkludering og samfunnskunnskap, enten gjennom å skape inkluderingsarena til ordinære kurs, eller opprette eigne inkluderingskurs. Dette kan til dømes gå føre seg gjennom teater, dans, handverk, med aktivitetar som sykurs, matlaging, manusutarbeiding, strikking, med meir.

 

Vi har ambisjonar om å gradvis auke andelen inkluderingskurs frå 30 kurs fyrste året, så 40, og til 50 kurs tredje året, geografisk spreidd over heile landet. Dette skal vera lågterskeltilbod der språktrening og samfunnsforståing vil vera hovudfokus, bakt inn i ei brei kursportefølge i tråd med aktivitetane i medlemorganisasjonane våre.

Kven er kursa for?

Kursa retter seg særleg mot folk i Norge som treng lære meir norsk. Kursa skil seg frå eit vanleg språkkurs der det er kun ein lærar. Lokallaget/bygda mobiliserer som snakkepartnarar/ekstra kurslærarar/tilretteleggjarar under kurskveldene for å bidra til best mogleg språkutvikling.

Sjekk ut film frå prosjektet "På norsk"

Kva kan Studieforbundet bidra med?

Studieforbundet kan bidra med mollom anna økonomisk støtte. Det kan søkast støtte om til dømes ekstra lærar, tolk, hjelp til transport, tilrettelagte lokal, kursmateriell, barnepike mm.

Vi kan og bidra med å setje lokallaga i kontakt med viktige samarbeidspartnarar som til dømes flyktningkonsulentar, frivilligsentralar og andre ressurspersonar, men også skape kontakt mellom lokallag i same situasjon for å kunne dele erfaringar, samt lære av kvarandre.

Kva for mål har vi?

Målet er ein stabil og varig inkluderings- og læringsarena med plass til alle, der alle stiller som kursdeltakarar på lik line, med felles mål om å lære og danne nettverk, inkludering, ikkje «berre» integrering. En lystbetont arena der inkludering og språktrening står i fokus.

Auka deltaking på kurs gjev ringverknadar som auka engasjement, større deltaking i samfunnet og slik også auka deltaking i demokratiet. Og det er jo det vi vil!

 

Kva kan ditt lag bidra med?