top of page

Nyheiter

Statsbudsjettet 2023

Oppdatert: 7. okt. 2022

Studieforbundet er godt er godt tilfredse med årets forslag til statsbudsjett og er glade for at frivillig sektor er løfta fram som sjølvstendig og sterk, og med gode vilkår for å inkludere fleire og skape aktivitet i heile landet. Dette likar vi å sjå på trykk!


Regjeringa foreslår å vidareføre tilskot til studieforbunda på samme nivå som i 2022, med priskompensasjon. Voksenopplæringsforbundet, derimot, har på sjette året ikkje fått priskompensasjon. Det bekymrar oss, og vi fryktar at det vil kunne gje studieforbunda reduserte tilbod.

Grunntilskotet til kulturarvskulane er ikkje foreslått vidareført. Det undrar oss, og er noko vi kjem til å følgje opp.Regjeringa seier følgjande om politiske mål for frivillig sektor :


i. Bred deltakelse og aktivitet i hele landet

ii. Gode rammevilkår for en mangfoldig frivillig

sektor

iii. Enkle regelverk og ordninger

iv. En samordnet frivillighetspolitikk

Det overordnede målet for frivillighets- og idrettspolitikken er å gi alle anledning til å delta og engasjere seg i organisasjonsliv og i fritidsaktiviteter.Regjeringen ønsker å skape gode rammevilkår for en mangfoldig frivillig sektor, slik at frivilligheten kan fylle sin viktige samfunnsrolle. Dette inkluderer blant annet forutsigbar finansiering og forenkling av regelverk og støtteordninger. Det vil i kommende budsjettperiode være særlig viktig å vurdere pandemiens konsekvenser for frivilligheten. Det er foreløpig usikkert hvordan utfordringer knyttet til manglende rekruttering og frafall av medlemmer og frivillige vil slå ut i tiden framover. Regjeringen følger utviklingen, blant annet ved å støtte forskning på de langsiktige konsekvensene av pandemien.


Les regjeringas forslag her:


Les meir:

Norges Husflidslag, Statsbudsjettet 2023

Frivillighet Norge, Statsbudsjett 2023


77 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page