top of page

Høyringssvar og uttaler

Stortinget bunad.jpg

2022

 1. Kunnskapsdepartementet;
  Forslag til endringer i friskoleloven januar 2022

 2. Innlandet fylkeskommune;
  Høringssvar; Strategi for fleksibel høyere utdanning i Innlandet.

 3. Familie- og kulturkomiteen, Stortinget;
  om Statsbudsjettet

 4. Utdannings- og forskningskomiteen,
  Stortinget; om Statsbudsjettet 2023

 5. Voksenopplæringsforbundet,
  intern strategiprosess november 2022

 6. Utdannings- og forskningskomiteen, Stortinget;
  endring privatskolelov om voksne uten rett – desember 2022

 7. Innlandet fylkeskommune; om forslag til
  budsjett 2023 november 2022

 8. Utdanningsdirektoratet;
  støtteerklæring landslinje i folkedans på
  Vinstra vdg skole november 2022.

2021

Høyringssvar Fylkesstrategi, kultur, frivillig sektor og arenaer, Møre og Romsdal
Vi ønskjer meir anerkjenning av ikkje-formell opplæring som del av kompetansepolitikken og eit tettare samarbeid knytt til opplæring og utdanning mellom det frivillige, det offentlege, arbeidsliv og næringsliv. Vi ynskjer oss også ein romslegare praksis for å stille lokale til disposisjon gratis for lag og organisasjonar, samt ei satsing på vidare- og etterutdanning av eldsjeler og fagpersonar som eit tiltak for å reise feltet att attpå nedstenging.

Innlandsstrategien2021
Vi ber om eigen plan for det frivillige, vi ønskjer meir anerkjenning av ikkje-formell opplæring som del av kompetansepolitikken, vi ber om sterkare fokus på kulturarv og vi gler oss til nært og godt samarbeid.

Statsbudsjettet 2021
Vi ber spesielt om at:
Kapittel 315 frivillighetsformål post 73, tilskot til studieforbund blir auka med 12 millionar.
Stortinget ber regjeringa komme attende med ein forpliktande opptrappingsplan for studieforbunda med sikte på å auke tilskotet til studieforbund samanlikna med dagens nivå.


Stortinget ber om at stimuleringsordninga for idretten og det frivillige blir kanalisert gjennom eksisterande tilskotsordningar.

2020

Høyring til organisasjonsutvalet i VOFO
Til programkomiteen i Arbeiderpartiet
Til programkomiteen i Frp
Til programkomiteen i Høgre
Til programkomiteen i Krf
Til programkomiteen Miljøpartiet De Grønne
Til programkomiteen i Rødt
Til programkomiteen i Senterpartiet
Til programkomiteen i SV
Til programkomiteen i Venstre

 

2019

Høyringsnotat til Kulturmelding " Kulturens kraft" februar 2019 (Meld.St.8 2018-2019)

Norges Husflidslag og Studieforbundet kultur og tradisjon er glade for at det er lagt fram ei ny melding med visjonar for framtidas kulturpolitikk. Vi støttar heilhjerta opp om samfunnsmålet og dei overordna kulturpolitiske måla i meldinga.
Høyringsnotatet vårt handlar om opplæring i og av dei frivillige kulturorganisasjonane, det frivillige si betydning for kulturarvsfeltet og tilgang til eigna lokale.

Innspel til Kulturminnemeldinga, januar 2019
Meldinga må støtte opp om og sikre vidareføring av Voksenopplæringsloven med statleg finansiering som gjev dei frivillige organisasjonane og studieforbunda høve til å drive opplæring med noko statleg finansiering
Meldinga må vurdere tiltak frå rapporten "Lenge leve tradisjonshandverket" for å sikre moglegheita for utdanning i små fag.

bottom of page