Styrearbeid

Det varierer selvfølgelig hvor mye arbeid et styre i et lokallag kan eller vil gjøre. Lag med få medlemmer kan ikke forventes å ha samme aktivitet som et stort lag. Med få personer i laget blir det nødvendigvis færre til å dele på verv og oppgaver og dermed lettere å "slite ut" ildsjeler. Styreoppgavene vi har lista opp nedenfor må dermed ses på som rettledende. Det er ikke slik at et lokallag må oppfylle alle disse arbeidsoppgavene for å være et godt lag.

Styret i et lokallag i en frivillig organisasjon skal jobbe for:

•Å motivere til aktivitet
•Å skape glede rundt aktiviteten
•Å løse oppgaver enkelt og ubyråkratisk
•Å skape et godt team som har lyst til å bidra
•Å opptre åpent og inkluderende

Demokrati i laget

•Å følge vedtekter og retningslinjer
•Å følge hovedorganisasjonens prioriteringer
•Å ha medlemmene med seg i det en gjør
•Å sørge for forankring i årsmøtet

Hvem gjør hva i styret?

Leder
Overordna ansvar
Naturlig representant utad
Forberede og leder styremøter
Sørge for at vedtak blir fulgt opp
Fordele arbeidsoppgaver
Sikre informasjonsflyt

Nestleder
Er lederens vara, overtar når det er naturlig
Må holde seg godt orientert om sakene
Har ofte ansvar for spesielle prosjekt
Kan ha medansvar for kursene,
dersom laget ikke har egen kurskomite

Sekretær
Skal skrive referat fra møter
Skal sørge for arkiv og brevskriving
Har ofte ansvar for postmottak
Søknader om tilskudd
Pressemeldinger
Hjemmeside

Studieleder
Hovedansvar for kurs
Søke kursstøtte
Flere tips og hjelpemidler finner du under Studieleder

Kasserer
Betale regninger
Regnskapsføring
Medlemssystemet
Frivillighetsregisteret
"Grasrotandel"
Søknader om støtte
Økonomirapportering
Kontakt med revisor

Materialforvalter
Ansvar for lagets eiendeler
Oversikt
Vedlikehold
Innkjøp