Kurslærar/instruktør

Ein kurslærar/instruktør er ein person som har pedagogisk ansvar for kurset. Kursarrangørane bør ha ei skriftleg avtale med kurslæraren. Studieforbundet kultur og tradisjon har utarbeidd eit avtaleskjema som kan brukast. Desse finn du under menypunktet skjema.

Godkjenning

Lokallaga er sjølve ansvarlege for å velja og godkjenne kurslærar/pedagogisk ansvarleg for kurset. Pedagogisk ansvar betyr å leie opplæringa i samsvar med målsetting og studieplan, skape eit positivt og inspirerande læringsmiljø, og møte fagleg godt budd til samlingane. Nokre organisasjonar har eigne reglar for godkjenning av lærarar. Studieforbundet stiller ikkje krav tik utdanning eller fagleg erfaring hjå kurslærar.

Løn/skatt/arbeidsgjevaravgift

Kursarrangør og kurslærar avtaler kva for godtgjersle kurslærar skal ha for opplæringa.
Kurslærar som er sjølvstendig næringsdrivande og har firma registrert i Brønnøysundregistera, kan få løn i form av næringsinntekt. Kurslærar har da sjølv ansvar for å betale skatt og må levere faktura med organisasjonsnummer. Undervisning er unnateke frå meirverdiavgift. I § 3-5 i meirverdiavgiftsloven finn du det som omhandlar undervisning. Meir informasjon om dette finn du og i Merverdiavgiftshåndboken.
Når kurslærar får løn frå laget, må det betalast skatt etter reglane du finn på sida om løn og skatt.

Reiserekning

Reiserekningsskjema kan du laste ned her.
Reiserekningsskjema (xsl)

Forsikring

Alle lærarar på kurs som får tilskot gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon er forsikra i ei felles forsikringsavtale. Treng du meir informasjon om forsikring ta kontakt med oss i Studieforbundet.

Kurs på nett

Tips til gjennomføring av nettkurs