Faglige artikler fra og med 2010

Lenge leve tradisjonshåndverket!

Første fase i gjennomgang av fag- og yrkesopplæring er gjennomført. Her er mange spennende forslag fra utvalget som jobbet med verneverdige fag. Les hele rapporten her.
Yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag. Lenge leve tradisjonshåndverket!

Langsom læring

En undersøkelse om kunnskapsoverføring og opplæring i bygging og bruk av tradisjonsbåt skrevet av Mette Vårdal, Kultivator AS, for Forbundet KYSTEN og Studieforbundet kultur og tradisjon. Undersøkelsen ser på de aktive miljøene og ressurspersonene i tradisjonelle trebåtbygging i Norge i dag og hvordan Studieforbundet kultur og tradisjon og Forbundet KYSTEN bedre kan legge til rette for videreføring av kunnskap og opplæring i trebåtfaget.
Artikkelen
Presentasjonen

Teaterinstruktør undersøking

Teateralliansen har gjennomført ei kartlegginga i medlemsorganisasjonane og instruktørar knytt til medlemsorganisasjonane om behov og ynskje for fagleg oppdatering innan regi og teaterproduskjon, og har skreddarsydd ei ny instruktøropplæring som svarar til behova og ynskja hjå lag, grupper og instruktørar. Gjennom ei spørjeundersøking fekk vi svar på mellom anna korleis tilgangen på teaterinstruktørar for dei ulike teaterlaga rundt om i Noreg er, kva for kompetanse som er i miljøet, og kva kompetanse miljøet etterspør. I tillegg undersøkte vi om det er ynskje og behov for ei felles opplæring for teaterinstruktørar i form av ei grunnopplæring eller ei vidareutdanning, og ynskje om kva ei slik opplæring skulle inneha. Undersøkinga gav signal om behov både for vidareutdanning og opplæring på grunn-nivå. I fyrste omgang jobbar vi vidare med ei kursrekkje på fire modular, på grunn-nivå, kursrekkja Scenerom
Analyse av undersøkinga

Bærekraft i bunadnæringen 2015

Her finner du rapporten fra prosjektet "Bunadnæring: Bærekraft og bevaring" Rapporten tar for seg forskjellige sider ved bunadnæringen, både sett fra et næringssynspunkt og fra forsker og tradisjonsbærersynspunkt. En grundig rapport av interesse for alle som er opptat av bunad eller husflidshåndverk i sin allminnelighet.
Kompetanseutvikling via folkekultur

Økonomien i studieforbundene

Oxford Reseach og revisjonsselskapet BDO gjennomførte i 2014 et forskningsprosjekt om økonomien i studieforbundene på oppdrag fra Kompetanse Norge - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Rapporten viser blant annet:
«Halvparten av kursarrangørene, altså 22 av de 44 som har besvart spørsmålet, ville enten ikke ha gjennomført kurs-/opplæringsaktiviteten sin i det hele tatt eller kun med store justeringer dersom voksenopplæringstilskuddet bortfaller.»
Tilskuddet bidrar til å redusere kursavgiften.
Tilskuddet er ikke avgjørende for medlemsorganisasjonenes drift.
Tilskuddet utgjør om lag en femtedel av kursenes totale inntekter, når man ikke regner frivillig arbeid som en innsatsfaktor.

En ordning, et mangfold av løsninger

Oxford Reseach gjennomførte i 2012-2013 et forskningsprosjekt om Studieforbundene på oppdrag fra Kompetanse Norge - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Pedagogikk på dansegulvet

Hovedmålet med prosjektet har vært å se på den pedagogiske utviklingen som har skjedd i folkedanseundervisningen de siste årene. Gjennom intervjuer med et lite antall nøkkelpersoner har målet vært å avdekke:

Hvordan pedagogene forholder seg til tradisjonsmateriale (historiesyn)
Pedagogenes ideologiske mål med undervisningen
Pedagogenes visjon for folkedansarbeidet

Kultur og læring, innspill til kulturutredningen 2014

I 2012 laget Studieforbundet kultur og tradisjon, Musikkens studieforbund, Kristelig studieforbund, Norges Husflidslag og Norsk kulturforum et innspill til Kulturutredningen 2014. - Har kulturopplæring i studieforbund betydning for norsk kulturliv, var utgangspunktet for rapporten.