Om Vevopplæringa

Ei kursrekkje som kan vera ein del av løpet til sveinebrev

Vevopplæringa er eit samarbeid mellom Norges Husflidslag og Studieforbundet kultur og tradisjon. Kursrekkja består av sju modular som til saman skal gje deltakarane ei brei innføring i handvevarfaget. Kursrekkja er open for alle som ønskjer å lære meir om veving, enten som grunnlag for fritidsinteresser eller næring. Det er mogleg å ta heile kursrekkja, eller berre enkeltmodular. Modulane er lagt opp etter vanskegrad med tilrådd rekkjefølgje. Dess lenger ut i kursrekkja ein kjem, dess meir forkunnskap vil kursa krevje.

illustrasjonsbilde vevopplæringa

Brosjyre Vevopplæringa

Modulplan

Læreplan for handvevarfaget VG3/opplæring i bedrift

Litteraturliste

Biblioteksystem på nett BIBSYS