Scenerom- kurs i regi og teaterproduksjon

Nye og justerte moduler

Vår nye kursrekke Scenerom – kurs i regi og teaterproduksjon er utviklet og arrangert av Teateralliansen (Studieforbundet kultur og tradisjon, Frilynt Norge, Noregs Ungdomslag og Norsk Amatørteaterforbund). Vi har i 2016 og 2017 kjørt testmoduler i Oslo og i Sandefjord. Nå tilbyr vi ny og justert kursrekke i Oslo. Fire moduler har blitt til 2 + 2, der vi har delt opp regissør- og produsentrollen. Du kan nå velge å ta to moduler, eller alle fire. Modul 1 og 2 retter seg mot instruktøren/regissøren. Modul 3 og 4 retter seg mot produsenten. Alle fire moduler gir deg til sammen en bred innføring og går litt analytisk i dybden på regi og teaterproduksjon.
Kurset foregår på Sentralen i Øvre Slottsgate 3.

Kurset er åpent for alle, passer for teaterentusiasten som alt er, eller har lyst til å bli instruktør, og som gjerne vil videreutvikle seg som instruktør. Passer også godt for pedagoger i skole, kulturskole og barnehage. Det er en fordel med litt teatererfaring men ikke en forutsetning. Kurset vil gjøre deg rustet til oppgaver for eksempel som regiassistent, eller å kunne sette opp en enkel forestilling i det frivillige kulturliv, eller i skolesammenheng.

illustrasjonsbilde scenerom 1

Modul 1 & 2 - Instruktøren og manus

Modulene skal gjøre deg rustet til å ta rollen som instruktør i et teaterlag eller en teatergruppe. De tar for seg de ulike oppgavene du har som instruktør, hvordan møte et ensemble, hvordan bruke teaterøvinger aktivt og analytisk i kartlegging og bygging av teatergruppa, samt hvordan gripe an et manus, lage regikonsept, vurdere spillested og fordele roller.

På forhånd må kurselevene få utdelt valgt tekst (manus).
Kurset tar for seg følgende tenkte scenario: Instruktøren A får i oppdrag å iscenesette teksten B med aktørene C på spillestedet D. Rekkefølgen blir dermed:1) Lese igjennom teksten for å vite hva som skal settes opp.2) Møte aktørene for å kartlegge deltagerforutsetninger. 3) Analysere teksten med fokus på mulig rollefordeling og muligheter som ligger i teksten. 4) Undersøke spillestedet og justere regivalg i henhold til mulighetene rommet gir.

Modul 1: Første møtet med teksten og ensemblet

Fredag: Instruktører og elever møtes, diskuterer teksten og muligheter i teksten.
Lørdag: Møte med ensemble (aktørene). Utvalg av øvelser, etyder og strategier i kartlegging av ressurser og forutsetninger i gruppa. Hvordan kan en øvelse/oppgave skreddersys til å passe til hovedtemaet i teksten? Vi går på teater og diskuterer forestillingen med regissør på scenekanten. (Teater kan også bli på fredag)
Søndag: Forelesning om tekstanalyse, utarbeidelse av regikonseptet. Presentasjon av spillestedet.

Hjemmearbeid for kursdeltakerne

Basert på arbeidet med aktørene og det de har lært seg på forelesningen om regikonsept, skal kurselevene produsere et regikonsept (skriftlig), som sendes til veileder for justering før modul 2.

Modul 2: Instruktøren i arbeid: fra leseprøve til forestilling

Fredag: Instruktørene og kurselevene møtes og diskuterer hverandres regikonsepter og arbeidet med regikonsept. Befaring spillested. Teaterbesøk, møte med scenograf/regissør? (Teater kan også bli lørdag)

Lørdag: Leseprøve (rolleutdeling) på eksempelscene fra teksten. Instruksjon under veiledning.
Søndag: Ferdigstilling, gjennomkjøringer av scenen på spilleplassen. Visninger. (Publikum?). Oppsummering av kurset, presentasjon av modul 3 & 4. Utdeling av kursbevis.
Mer informasjon om modulene

Modul 3: Produsenten/organisatoren

Oppgaver i produksjonsapparatet, teamledelse, delegering.
Regnet tid: 20-25 timer.

Modul 4: Produsenten/Organisatoren - Fysiske rammer/praksis

Regnet tid: 20-25 timer, med praktisk arbeid, framvisninger av arbeid, ekskursjon til ulike
scenerom og kunstneriske opplevelser.
- Fremdriftsplaner
- Fordeling av oppgaver i produksjonsapparatet
- Presentasjon av oppgaver
- Aktører
- Produksjonsarbeid
Mer informasjon om modulene

Arbeidsmåte:
Praktisk arbeid på gulvet, utprøving og demonstrasjon av øvelser og diskusjon rundt disse. Forelesninger, og arbeid med manus og regikonsept.

Modul 1: 6.-8. april

Modul 2: 4.-6. mai

Modul 3:

Modul 4:

Påmelding eller spørsmål kan rettes til: Torunn Elise Kveen torunn@kulturogtradisjon.no, telefon 41809366.
Kursavgift er kr. 1500,- per kurshelg. Lunsj og middag er inkludert.
Undervisningstid: fre – søn

Kurslærere: Heljar Berge, Stig Olav Aspli og Line Kaupang.

Scenerom – Kurs i regi og teaterproduksjon

Er du aktiv i eit amatørteaterlag? Vil du bli lære meir om regi? Vil du lære meir om oppgåvene i produksjonsapparatet bak ei teaterframsyning? Jobbar du i kulturskulen, barnehagen eller skulen? Underviser du i drama og teater? Hausten 2016 starta vår nye kursrekkje i regi- og produksjonsopplæring opp. Opplæringa Scenerom, kurs i regi og teaterproduksjon består av fire modular, som til saman gjev deg ei brei innføring og går analytisk i djupna på regi og teaterproduksjon. Fyrste kursrekkje med fire modular er gjennomført i Oslo i tidsrommet oktober 2016 - februar 2017. Kursrekkje 2 i Sandefjord er gjennomført januar 2017- oktober 2017.
Kurset passar for teaterentusiasten, for deg som ynskjer å bli instruktør, for deg som alt er instruktør og som ynskjer å utvikle deg vidare, og ikkje minst for pedagogar i skule, kulturskule og barnehage.

Har du lyst til å være skuespiller på kurset?

Bakgrunn for opplæringa

Teateralliansen har gjennomført ei kartlegginga i medlemsorganisasjonane og instruktørar knytt til medlemsorganisasjonane om behov og ynskje for fagleg oppdatering innan regi og teaterproduskjon, og vil skreddarsy ei ny instruktøropplæring som svarar til behova og ynskja hjå lag, grupper og instruktørar. Gjennom ei spørjeundersøking fekk vi svar på mellom anna korleis tilgangen på teaterinstruktørar for dei ulike teaterlaga rundt om i Noreg er, kva for kompetanse som er i miljøet, og kva kompetanse miljøet etterspør. I tillegg undersøkte vi om det er ynskje og behov for ei felles opplæring for teaterinstruktørar i form av ei grunnopplæring eller ei vidareutdanning, og ynskje om kva ei slik opplæring skulle inneha. Undersøkinga gav signal om behov både for vidareutdanning og opplæring på grunn-nivå. I fyrste omgang jobbar vi vidare med ei kursrekkje på fire modular, på grunn-nivå, kursrekkja Scenerom

Analyse av undersøkinga