Utviklingsarbeid på gang

Studieforbundet kultur og tradisjon ser det som si oppgåve å vere med på å utvikle opplæringstilbud innan dei fag og emne medlemsorganisasjonane arbeider med. Opplæringa som går føre seg i dei frivillige organisasjonene er heilt avgjerande for å sikre vidareformidling av folkekultur. Mange av faga medlemsorganisasjonane arbeider med, er blant dei små og verneverdige faga det trengs ein ekstra innsats for å halde i live. For tida deltek Studieforbundet i utviklingsarbeidet skildra nedanfor.

Bunadopplæringa

Bunadopplæringa har vorte eit samarbeid mellom Bunad- og folkedraktrådet, Noregs Ungdomslag, Norges Husflidslag og Studieforbundet kultur og tradisjon. Modulopplæringa starta hausten 2007. Arbeidet med å evaluere og utvikle Bunadopplæringa vidare, held fram kontinuerleg. Studieforbundet har ansvaret for kontakt med deltakarar, marknadsføring, påmelding og liknande, i tillegg til å vere med å utvikle opplæringa.

Bunadopplæringa finn du her.

Vevopplæringa

Vevopplæringa starta opp hausten 2009 etter same mal som Bunadopplæringa. Opp til tre parallelle modular er i gang. Her finn du informasjon om Vevopplæringa.

Trebåtbyggjar

Kursrekkja Trebåtbyggjar er eit samarbeid mellom Studieforbundet kultur og tradisjon og Forbundet KYSTEN. Organisatorisk er den litt etter same mal som Bunadopplæringa. Den har i alt ni modular, som legg vekt på praktisk arbeid med materialar, verktøy og teknikkar. Her finn du informasjon om Trebåtbyggjar

Fengselskurs

Studieforbundet kultur og tradisjon samarbeider med fengselsvesenet og personar i kriminalomsorga for å leggje til rette for kursverksemd i fengsel. Studieforbundet har sidan 2001 prøvd ut, og gjennomført ulike opplæringstilbod i høve til personar som er tilsynsdømte eller innsette i fengsel.

Scenerom

Scenerom- kurs i regi og teaterproduksjon er ei kursrekkje arrangert i samarbeid med Frilynt Norge, Noregs Ungdomslag og Norsk Amatørteaterforbund. Studieforbundet har tidlegare sitte med prosjektleiaransvaret her. Det er nå gjeve vidare til Frilynt Norge.
Kursrekka starta opp hausten 2016 og består av fire modular, som til saman gjev ei brei innføring og går analytisk i djupna på regi og teaterproduksjon. Her finn du informasjon om Scenerom

Prosjektarbeid

Studieforbundet har frå tid til annan ei varierande mengde prosjektmidlar vi har søkt og fått tilsagn på, til dømes gjennom IMDI (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet), Sparebanstiftelsen DNB, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), fylkeskommunale midlar osv. Desse midlane gjer at vi kan gje særskilte tilskot og heilt eller delvis fullfinansiere kurs etter ei individuell vurdering.

IMDI

Studieforbundet jobbar kontinuerleg med motivering av lag og grupper for å få med nye deltakarar og til å gjere jobben det er å ha med deltakarar som treng ekstra tilrettelegging. Studieforbundet strekkjer seg etter ei rekkje overordna mål. Minst to av desse måla omhandlar inkludering, integrering og å motverke utanforskap. Det frivillige feltet har mykje å bidra med i arbeidet med å inkludere, integrere og motarbeide utanforskap. Vi kan bidra til å styrke kulturelt mangfald og auke deltaking i kulturlivet. Vi kan gjere det mogleg for menneske å påverke eigen livssituasjon, motarbeide utstøyting og bidra til inkludering. Prosjektmidlar gjennom IMDI kan i stor grad bidra til eit godt arbeid for å strekke oss mot desse måla.

Tilsagn 2020
Søknad 2020
Sluttrapport 2019
Tilsagn 2019
Søknad 2019