Utviklingsarbeid på gang

Studieforbundet kultur og tradisjon ser det som si oppgåve å vere med på å utvikle opplæringstilbud innan dei fag og emne medlemsorganisasjonane til studieforbundet arbeider med. Opplæringa som går føre seg i dei frivillige organisasjonene er heilt avgjerande for å sikre vidareformidling av folkekultur. Mange av faga medlemsorganisasjonane i Studieforbundet kultur arbeider med, er blant dei små og verneverdige faga det trengs ein ekstra innsats for å halde i live. For tida deltek Studieforbundet i utviklingsarbeidet skildra nedanfor.

Bunadopplæringa

Bunadopplæringa har vorte eit samarbeid mellom Bunad- og folkedraktrådet, Noregs Ungdomslag, Norges Husflidslag og Studieforbundet kultur og tradisjon. Modulopplæringa starta hausten 2007. Arbeidet med å evaluere og utvikle Bunadopplæringa vidare held fram kontinuerlig. Studieforbundet har ansvaret for kontakt med deltakarar, marknadsføring, påmelding og liknande, i tillegg til å vere med å utvikle opplæringa.

Bunadopplæringa finn du her.

Vevopplæringa

Vevopplæringa starta opp hausten 2009 etter same mal som Bunadopplæringa. Opp til tre parallelle modular er i gang. Her finn du informasjon om Vevopplæringa.

Trebåtbyggjar

Kursrekkja Trebåtbyggjar er eit samarbeid mellom Studieforbundet kultur og tradisjon og Forbundet KYSTEN. Organisatorisk er den litt etter same mal som Bunadopplæringa. Den har i alt ni modular, som legg vekt på praktisk arbeid med materialar, verktøy og teknikkar. Her finn du informasjon om Trebåtbyggjar

Fengselskurs

Studieforbundet kultur og tradisjon samarbeider med fengselsvesenet og personar i kriminalomsorga for å leggje til rette for kursverksemd i fengsel. Studieforbundet har sidan 2001 prøvd ut, og gjennomført ulike opplæringstilbod i høve til personar som er tilsynsdømte eller innsette i fengsel.

Scenerom

Scenerom- kurs i regi og teaterproduksjon er ei kursrekkje arrangert av Teateralliansen (Studieforbundet kultur og tradisjon, Frilynt Norge, Noregs Ungdomslag og Norsk Amatørteaterforbund).
Hausten 2016 starta kursrekkja i regi- og produksjonsopplæring opp. Opplæringa består av fire modular, som til saman gjev ei brei innføring og går analytisk i djupna på regi og teaterproduksjon. Her finn du informasjon om Scenerom