Høringssvar og uttalelser

2021

Høyringssvar Fylkesstrategi, kultur, frivillig sektor og arenaer, Møre og Romsdal
Vi ønskjer meir anerkjenning av ikkje-formell opplæring som del av kompetansepolitikken og eit tettare samarbeid knytt til opplæring og utdanning mellom det frivillige, det offentlege, arbeidsliv og næringsliv. Vi ynskjer oss også ein romslegare praksis for å stille lokale til disposisjon gratis for lag og organisasjonar, samt ei satsing på vidare- og etterutdanning av eldsjeler og fagpersonar som eit tiltak for å reise feltet att attpå nedstenging.

Innlandsstrategien2021
Vi ber om egen plan for frivillighet, vi ønsker mer anerkjennelse av ikke-formell opplæring som del av kompetansepolitikken, vi ber om sterkere fokus på kulturarv og vi gleder oss til nært og godt samarbeid.

Statsbudsjettet 2021
Vi ber spesielt om at:
Kapittel 315 frivillighetsformål post 73, tilskudd til studieforbund økes med 12 millioner
Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en forpliktende opptrappingsplan for studieforbundene med sikte på å øke tilskuddet til studieforbund sammenlignet med dagens nivå.
Stortinget ber om at stimuleringsordningen for idretten og frivilligheten kanaliseres igjennom eksisterende tilskuddsordninger.

2020

Høring til organisasjonsutvalget i VOFO

Til programkomiteen i Arbeiderpartiet
Til programkomiteen i Frp
Til programkomiteen i Høyre
Til programkomiteen i Krf
Til programkomiteen Miljøpartiet De Grønne
Til programkomiteen i Rødt
Til programkomiteen i Senterpartiet
Til programkomiteen i SV
Til programkomiteen i Venstre

2019

Høringsnotat til Kulturmelding " Kulturens kraft" februar 2019 (Meld.St.8 2018-2019)

Norges Husflidslag og Studieforbundet kultur og tradisjon er glad for at det er lagt fram en ny melding med visjoner for framtidas kulturpolitikk. Vi støtter helhjertet opp om samfunnsmålet og de overordnede kulturpolitiske målene i meldingen.
Vårt høringsnotat omhandler opplæring i og av de frivillige kulturorganisasjonene, frivillighetens betydning for kulturarvsfeltet og tilgang til egnede lokaler.

Innspill til Kulturminnemeldingen, januar 2019
Meldingen må støtte opp om å sikre videreføring av Voksenopplæringsloven med statlig finansiering som gir de frivillige organisasjonene og studieforbundene anledning til å drive opplæring med noe statlig finansiering
Meldingen må vurdere tiltak fra rapporten "Lenge leve tradisjonshåndverket" for å sikre muligheten for utdanning i små svake fag.