Høringssvar og uttalelser

Innspill til Kulturminnemeldingen, januar 2019
Meldingen må støtte opp om å sikre videreføring av Voksenopplæringsloven med statlig finansiering som gir de frivillige organisasjonene og studieforbundene anledning til å drive opplæring med noe statlig finansiering
Meldingen må vurdere tiltak fra rapporten "Lenge leve tradisjonshåndverket" for å sikre muligheten for utdanning i små svake fag.

Høringsnotat til Kulturmelding " Kulturens kraft" februar 2019 (Meld.St.8 2018-2019)

Norges Husflidslag og Studieforbundet kultur og tradisjon er glad for at det er lagt fram en ny melding med visjoner for framtidas kulturpolitikk. Vi støtter helhjertet opp om samfunnsmålet og de overordnede kulturpolitiske målene i meldingen.
Vårt høringsnotat omhandler opplæring i og av de frivillige kulturorganisasjonene, frivillighetens betydning for kulturarvsfeltet og tilgang til egnede lokaler.