Årsmøte i Studieforbundet kultur og tradisjon

Årsmøte i Studieforbundet holdes en gang i året, og er organisasjonens høyeste organ.
Vedtektene sier dette om årsmøtet:

§4. ÅRSMØTET

 1. Studieforbundet kultur og tradisjons høyeste organ er årsmøtet.
 2. Medlemsorganisasjonene oppnevner delegater med vara til årsmøtet. Stemmene vektes etter studietimer rapportert til Kompetanse Norge.
  • 0 - 5.000 - 1 stemme
  • 5.001 - 15.000 - 2 stemmer
  • 15.001 - 30.000 - 4 stemmer
  • 30.001 - 45.000 - 6 stemmer
  • 45.001 - - 9 stemmer

Styret møter på årsmøtet med tale- og forslagsrett, men har ikke stemmerett. Organisasjoner med samarbeidsavtale har møte- og talerett på årsmøtet.

 1. Årsmøte holdes innen utgangen av mai måned. Organisasjonene skal ha varsel om tidspunkt og sted for årsmøtet innen 1.mars, og senest to måneder før møtet holdes. Sakspapirer til årsmøtet skal være utsendt senest fire uker før møtedato.

Årsmøtet behandler følgende saker:

 1. Styrets årsmelding
 2. Revidert regnskap
 3. Søknader om medlemskap
 4. Strategi og virksomhetsplan
 5. Budsjett med fastsetting av kontingent
 6. Innkomne forslag og eventuelt vedtektsendringer
 7. Saker fra styret
 8. Valg
  a. Styret etter fastsatt turnus jf § 5.2
  b. Statsautorisert/registrert revisor for 1 år
  c. Valgkomite jf § 6

 9. Forslag til årsmøtet fra medlemsorganisasjonene skal være styret i hende senest 2 måneder før årsmøtet eller til den frist styret setter. Se forøvrig § 10 om forslag til vedtektsendringer.

 10. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret eller når 1/3 av medlemsorganisasjonene krever det.

Medlemsorganisasjonene må få varsel om ekstraordinært årsmøte med frist på fire uker. Saksdokumenter må sendes senest to uker før møtet.