Statsbudsjettet 2017

Statsbudsjettet 2017 ble lagt frem i dag. Regjeringen foreslår å viderefører støtten til studieforbundene uten indeksregulering. Vi ser at regjeringen anerkjenner den viktige opplæringen som gis i studieforbundene, men vi er skuffet over at regjeringen ikke ønsker å støtte vårt arbeid ytterligere.

Voksenopplæring har en avgjørende rolle i å sikre inkludering i samfunnet og i å bevare og utvikle kunnskapsbredden i det norske samfunnet. Som regjeringen trekker frem er det studieforbundenes oppgave:
"å styrke demokratiet gjennom å engasjere og aktivisere medborgarar, og styrke kulturelt mangfald. Regjeringa meiner det er viktig at tilskottet skal medverke til å redusere utanforskap og fremme inkludering blant vaksne som treng det." (Kap . 254, post 70, side 139)
Vi mener studieforbundene er en viktig arena for inkludering og hindre utenforskap. Vi er derfor noe forbauset over at regjeringen reduserer tilskuddet til Studieforbundene når de selv trekker frem at det er en av våre viktigste oppgaver. Reduksjonen kommer av at tilskuddet ikke blir økt med en indeksregulering.
Vi er glad for å se at støtten til Voksenopplæringsforbundet (VOFO) styrkes og er glad for å ha et sterkt VOFO i ryggen.
Les budsjettet her

Opprettet | Sist endret