Frå måndag 11. mai opnar enda "ei sluse" av Norge opp.

Koronaillustrasjon
Litt etter litt opnar vi opp, men fylgjer godt med på gjeldande smittevernreglar. For kurs gjennom Studieforbunda, er nettbaserte samlingar framleis å tilrå der det er mogleg, men det er frå veke 20 opna opp for å arrangere kurs der fysiske frammøte er ein føresetnad for å gjennomføre kurset.

Koronaillustrasjon
Vi i Studieforbundet tykkjer det er flott at det det nå gradvis opnar opp att for laga til å starte opp med kurs att. Dette betyr imidlertid at alle kurs må tilretteleggast slik at ingen grupper er fleire enn 20, og at desse held ein avstand på minst ein meter.

Kursa i laga våre er lagt opp så ulikt, og det er vanskeleg å gje råd som passar for alle. Følg med på sidene til din medlemsorganisasjon og smittevernreglane lokalt der kurset skal gjennomførast. Nokre råd går imidlertid att og er universelle. Her er ei samla liste, sett opp på bakgrunn av tilråingar frå Helsedirektoratet.

MERK! Laget som arrangerer kurs skal halde seg oppdatert på relevante tilråingar frå offentlege helsemyndigheiter og tilrettelegge opplæring og aktivitet i samsvar med dette. Det skal ikkje gjennomførast fysiske kurs med mindre ein er heilt trygg på at aktiviteten ikkje bidreg til auka smitterisiko og at den kan utøvast i samsvar med helsemyndigheitenes tilråingar.
Personar som er smitta av korona, sit i karantene eller som har symptom på luftvegsinfeksjon, som feber, sår hals, rennande nase, hoste eller nedsett allmenntilstand, skal ikkje delta på kurset eller vere delaktig i fysisk tilrettelegging av kurset.

Norges musikkråd har laga ein rettleiar for trygge aktivitetar godkjent helsemyndigheitene. Denne finn de her

[Råd og oppdateringer fra folkehelseinstituttet]https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Opprettet | Sist endret