Kompensasjon for avlyste eller reduserte kurs

Illustrasjon fremsiden
Kursarrangører som har avlyst eller redusert timetall for kurs i perioden fra og med 5. mars til og med 1. juli 2020 som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med COVID-19, kan søke om kompensasjon i forbindelse med løpende utgifter tilknyttet planlagte, reduserte eller avlyste kurs.
Ordningen gjelder for kursarrangører som tilbyr kurs i samsvar med voksenopplæringsloven. Fristen for søknad er løpande.

Utgifter som kan legges til grunn for slik kompensasjon er:
• løpende utgifter til kurslokale (for lag som har/leier faste lokaler)
• strøm
• faste instruktørutgifter
• allerede innkjøpt materiell til planlagte og avlyste kurs
Kompensasjonen kan maksimalt tilsvare det opprinnelig omsøkte kurstilskuddet og skal bidra til å dekke allerede påløpte utgifter, ikke inntektstap alene. Påløpte utgifter skal dokumenteres.
Kursene det skal søkes kompensasjon i forbindelse med, må ha fått tilsagn om kursstøtte hos Studieforbundet kultur og tradisjon før 12. mars 2020.
Skjema for å søke om slik kompensasjon, finner du her:
Wordfil
PDF-fil

Opprettet