Hurra! Vi har fått støtte fra IMDI!

Inkludering 2 Til prosjektet Lokale kurs som integreringsarena har vi søkt og fått støtte på hele kr 300 000 fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet, øremerket arbeid for å øke arbeids- og samfunnsdeltagelse blant innvandrere og deres barn.

Bakgrunn for prosjektet

Studieforbundet kultur og tradisjon og medlemsorganisasjonene arrangerer mer enn 5.000 kurs med 40.000 deltakere årlig. Disse kursene følger Voksenopplæringsloven
og får kursstøtte. Det er dessverre få innvandrere som deltar på kursene. Dette vil vi forbedre fordi lokale kurs er en god og trygg integreringsarena. Vi vil stimulere lokallagene til ekstra innsats for å få med flere innvandrere på kurs. Dette vil vi gjøre gjennom motivasjonsarbeid, kunnskapsdeling og å sikre tilgang på økonomiske ressurser til lokale
utgifter. Vi tror kursarenaen bidrar til kunnskap, sosialisering, trygghet, bedre språkforståelse, kulturforståelse og forståelse for norsk samfunnsoppbygning, og gir anledning til å få et lokalt nettverk. Vi mener lokalt nettverk er særdeles vesentlig for å bli integrert i et lokalsamfunn.

Inkludering

Mål

*Flere innvandrere med på lokale kurs arrangert av lokallag i medlemsorganisasjonene i SKT
* Gjennomføre 20 kurs med ulike arrangørlag i 2019

Hvordan ønsker vi å jobbe?

Vi ønsker å hjelpe lokallagene til å greie å rekruttere flere innvandrere på kurs. Dette kan enten skje gjennom deltakelse på ordinære kurs, eller at lokallagene lager egne spesialtilpassede kurs for målgruppen. Uansett er målet at deltakerne skal bli kjent med den lokale organisasjonen og møte lagets medlemmer og ildsjeler for å skape kontakt og nettverk. Prosjektet skal bidra med økonomisk støtte til lag slik at de ser seg i stand til å møte innvandrerne på en god måte. Det koster med flere kurslærere, lokalleie og materiell. Vi har god erfaring med å rekrutterere deltakere gjennom kontakt med den kommunale flyktningtjenesten eller den kommunale voksenopplæringen, å bruke disse som viktige samarbeidspartnere lokalt. Studieforbundet har samarbeidet med flere lokale lag som er veldig dyktige på integrering. De åpner lagsvirksomheten sin på en forbilledlig måte og jobber systematisk med rekruttering av innvandrere. Gode eksempler på dette er internasjonal strikkekafe, kursene "Ull på norsk", "Manus på norsk" og "Mat på norsk", åpne kvelder i verksted og lav terskel for deltakelse på lagets kurs.

HotPot

Hvordan søke?

Har du ideer om et kurs du har lyst til å prøve, kjenner du til at det rundt deg er innvandrere eller flyktninger som kunne være aktuelle for kurset ditt, eller har du lyst til starte opp et eget tiltak spesielt myntet på integrering og inkludering, ta kontakt med oss i Studieforbundet. Vi har erfaring med flere ulike typer kurs innenfor flere fag og tema, og gir gjerne råd og tips. Ta bare kontakt med Studieforbundet om dere lurer på noe i forhold til hva som kreves ad deg som kursarrangør, eller ønsker eksempler på hvordan slike kurs kan organiseres.Vi planlegger i tillegg en dagskonferanse for alle de lokale kursarrangørene/samarbeidspartnerne for kunnskapsdeling, nettverksbygging og kompetanseheving.

Tilskuddet skal bidra til to eller alle av følgende delmål:

Del A: Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning
Del B: Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning
blant innvandrere
Del C: Motvirke negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Opprettet | Sist endret