Nyheter

Siste frist 15. januar

Siste frist for å rapportere kurs arrangert i 2016 er søndag 15. januar. Kurs som ikke er poststemplet eller sendt til oss innen 15. januar vil komme på venteliste.
Studieforbundet opprettet 30. oktober 2016 venteliste grunnet stor økning i antall kurstimer.
Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller noe er uklart.

Brukerundersøkelser

For å forbedre våre tjenester gjennomfører vi nå to brukerundersøkelser. En til kursdeltakere og en til kursarrangørene. Vi vil gjerne høre din mening om ordningen, opplæringen og hva vi kan bli bedre på. Del gjerne disse undersøkelsene. Takk for hjelpen!
Til kursdeltakeren
Til kursarrangøren

Venteliste

Grunnet stor økning i antall kurstimer har Studieforbundet fra 31/10-2016 måtte innføre venteliste på kurssøknader. Alle søknader som kommer fra denne datoen og som skal fullføres i 2016 vil bli satt på venteliste.
Kurs kan gjennomføres som vanlig, men Studieforbundet kan ikke garantere for støtte til kurset.
Kurssøknader vil fortsatt godkjennes, men settes direkte på ventelisten.
Vår erfaring fra tidligere sier at flere av kursene som er godkjente før ventelisten ble innført ofte blir utsatt eller avlyst. Dette vil frigjøre midler for kurs som står på ventelisten.
Vi minner om at fristen for å rapportere kurs er 3 måneder etter satt sluttdato på søknaden. De kursene som ikke er innrapportert innen 3 måneder vil automatisk bli slettet.
Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller noe er uklart.

Skryt til Studieforbundene

I innstillingen til budsjett fra utdanningskomiteen er det mye skryt til Studieforbundene. Dessverre kommer ikke disse merknadene med mer penger til all den gode opplæringen.

"Komiteen understreker studieforbundenes viktige rolle i opplærings- og utdanningssystemet vårt. De representerer en arena for opplæring som ikke er bundet av pensum og eksamen, men som like fullt er svært verdifull for arbeidslivet, lokalsamfunn, organisasjoner og institusjoner. Komiteen mener at en grunnleggende forutsetning for et godt og rettferdig samfunn som gir alle gode muligheter, er å sørge for et utdanningssystem der alle kan lykkes. Derfor må det satses på flere gode og tilpassede arenaer for læring."

"Flertallet mener studieforbundene driver et uvurderlig arbeid blant annet når det gjelder demokratiopplæring, å skape møtesteder, inkludere og å ta vare på kultur, tradisjoner og mangfold."
Les mer her

Scenerom - kurs i regi og teaterproduksjon

Vil du bli lære meir om regi? Vil du lære meir om oppgåvene i produksjonsapparatet bak ei teaterframsyning? Våren 2017 startar andre kursrekkje i regi- og produksjonsopplæring opp. Scenerom - kurs i regi og teaterproduksjon består av fire modular, som til saman gjev deg ei brei innføring og går analytisk i djupna på regi og teaterproduksjon. Fyrste modul går i Sandefjord 6.-8. januar. Instruktørar på modulane er Heljar Berge, Juliane Husvik Sukkestad og Stig Olav Aspli. Kurset passar for deg som har litt teatererfaring og som ynskjer å utvikle deg vidare som instruktør.
Er du interessert? Ta kontakt med Torunn Elise Kveen torunn@kulturogtradisjon.no, eller tlf 41809366 for meir informasjon, eller les meir under Scenerom

Øvre grense på teaterkurs

Grunnet stor økning i antall kurs holdt innen fagområdet teater har styret i Studieforbundet vedtatt at det fra 2017 settes en øvre grense for antall teaterkurs pr. produksjon. Dette er et tiltak for å sikte en rettferdig fordeling av kursstøtten.

Følgende regler vil gjelde for teaterkurs fra 2017:
- Maks 3 primærkurs på maks 200 timer hver
- Maks 4 støttekurs på maks 30 timer hver
Reglene gjelder pr. produksjon. Laget bestemmer selv hvilke kurs som skal være primær- og støttekurs.
Lag som allerede har fått godkjent kurs for 2017 vil bli kontaktet på e-post av Studieforbundet for å justere kurstimetallet.

Tradisjonsdansen og scena

I januar starter etter- og videreutdanningskurset "Tradisjonsdansen og scena". Det vil være to samlinger i 2017, 19. - 22. januar i Trondheim og 30. - 02. april i Oslo. Bli med på et spennende og unikt universitetskurs i tradisjonsdansens mange former og muligheter på scenen. Søknadsfrist er 10.desember. Les mer på Folkemusikkogfolkedans.no

Bidra med informasjon til «Bunad og bærekraft»

I 2015 avsluttet forprosjektet (del 1) av «Bunad og bærekraft» som har gitt nyttig kunnskap om bunadsprodusentene i Norge. I en videreføring av prosjektet (del 2) ønsker vi nå kontakt med deg som produsent for å få informasjon om din virksomhet. Vi ønsker mer kunnskap om samarbeid, kunnskapsutveksling og økonomiske sammenhenger med de andre aktørene.
Les hele invitasjonene her og meld deg på i dag.

Påmelding og/eller spørsmål:
Send en mail til Harald Granrud: hg@lgkp.no
Tlf.: 908 33 126 dersom du har spørsmål.
Påmeldingsfrist 15.11.2016

VOFO Reisestipend 2017

Med forbehold om Stortingets godkjennelse av Statsbudsjettet utlyser Voksenopplæringsforbundet reisestipend for studiereiser til utlandet.
Reisestipend søkes elektronisk på https://www.voforeisestipend.no
Formålet med VOFOs reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.
Målgruppe er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. VOFO ber om at formål vektlegges tydelig i søknadene.
Stipendet er individuelt, og kan ikke søkes av grupper, institusjoner, organisasjoner e.l. Søkere som har mottatt stipend de siste 5 år (2011-2016) vil ikke bli vurdert.

Maksimalsatser for stipend:
Danmark og Sverige kr.5.000
Finland, Barentsregionen og Baltikum kr.6.000
Europa for øvrig kr.7.000
Andre verdensdeler kr.9.000

Søknaden sendes på elektronisk skjema innen 17.november 2016. Skjemaet finnes på https://www.voforeisestipend.no

Statsbudsjettet 2017

Statsbudsjettet 2017 ble lagt frem i dag. Regjeringen foreslår å viderefører støtten til studieforbundene uten indeksregulering. Vi ser at regjeringen anerkjenner den viktige opplæringen som gis i studieforbundene, men vi er skuffet over at regjeringen ikke ønsker å støtte vårt arbeid ytterligere.
Voksenopplæring har en avgjørende rolle i å sikre inkludering i samfunnet og i å bevare og utvikle kunnskapsbredden i det norske samfunnet. Som regjeringen trekker frem er det studieforbundenes oppgave:
"å styrke demokratiet gjennom å engasjere og aktivisere medborgarar, og styrke kulturelt mangfald. Regjeringa meiner det er viktig at tilskottet skal medverke til å redusere utanforskap og fremme inkludering blant vaksne som treng det." (Kap . 254, post 70, side 139)
Vi mener studieforbundene er en viktig arena for inkludering og hindre utenforskap. Vi er derfor noe forbauset over at regjeringen reduserer tilskuddet til Studieforbundene når de selv trekker frem at det er en av våre viktigste oppgaver. Reduksjonen kommer av at tilskuddet ikke blir økt med en indeksregulering.
Vi er glad for å se at støtten til Voksenopplæringsforbundet (VOFO) styrkes og er glad for å ha et sterkt VOFO i ryggen.
Les budsjettet her

Kulturalliansen

5 september ble Kulturalliansen formelt stiftet som en sammenslutning for kulturfrivilligheten. 30 organisasjoner står bak stiftelsen, og det blir nå arbeidet videre med å konkretisere organisasjonsformen og arbeidsområdet, fram mot årsmøtet i april. Vi er stolte over å være en del av Kulturalliansen, og ser frem mot en spennende periode. Les mer om Kulturalliansen her.

Folkbildningspris 2016

Förbundet Nordisk Vuxenupplysning Folkbildningspris 2016 vart i dag gjeve Bjørg Schultz under årsmøtet på Lillehammer. Prisen blir kvart år delt ut til personar som har utmerka seg innan vaksenopplæringa. I grunngjevinga står det:
"FNVs folkbildningspris 2016 blir i år tildelt ein person som har utmerka seg sterkt i lokalsamfunnet sitt, og som har bidrege til å styrke skjør handverkskunnskap. Personen har hatt fokus på å spreie kunnskap som ligg nære hjarta, og vedkommande har lagt ned utallige timar arbeid for at både store og små skal oppleve den same gleda hun gjer." Les hele begrunnelsen her.

Kartlegger teater-Norge

Teateralliansen, som består av Studieforbundet Kultur og Tradisjon, Noregs Ungdomslag, Norsk Amatørteaterforbund, Norsk Musikkråd og Frilynt Norge, har etter forespørsel fra Kulturdepartementet laget en spørreundersøkelse som gir grasrota i teater-Norge mulighet til å melde inn hvilke behov de har. Les mer om undersøkelsen på Frilynt Norge sine nettsider og svar på undersøkelsen her.

Datavevkurs

Ringerike Husflidslag holder kurs i "Mønster i vev - analogt og digitalt" 16.-18. september på Hønefoss. Kurset passer for de som har lyst til å utforske vevens varierte muligheter. Det er en fordel med forkunnskaper innen veving. Kurset vil se på både likheter, ulikheter og utvikling: - Fra det kjente og tradisjonelle med alle sine nødvendige begrensninger og rammer, mot det mer ukjente og ubegrensede universet som dataveven representerer. Les mer om kurset og meld deg på her.

Folkekunst stipendet 2017

Folkekunstnere er utøvere av folkelige kunstuttrykk innen håndverk, dans, musikk og sang. Stipendordningen er innstiftet med det formål å gi utøveren mulighet til fordypning og utvikling av seg selv som folkekunstner. Ved tildeling legges det vekt på kvalitet og aktivitet. Dette er et av Statens kunstnerstipend som årlig tildeles utøvere innen folkekunst. Les mer her
Søknadsfrist er kl 13.00 18.oktober 2016.
Det må søkes digitalt på skjema på sidene til Norsk kulturråd www.kulturradet.no

Fagdagane i bunad og folkedrakt 2016

Broderi: Importvare eller kulturarv? Norges Husflidslag sammen med Studieforbundet kultur og tradisjon, Noregs Ungdomslag, Institutt for bunad og folkedrakt og Norsk folkedraktforum inviterer til "Fagdagane i bunad og folkedrakt" med broderi som tema!

Fagdagane i bunad og folkedrakt frå 29.-30. august 2016, er eit seminar og ein møteplass for alle drakt- og bunadinteresserte! I år er fokus sett på handverka som er grunnlaget for bunadene våre, og ved å ta utgangspunkt i bunadbroderiet vil vi drøfte bevaring, opplæring og bærekraft i bunadproduksjonen.
Meir informasjon om Fagdagane finn du her

VOFO høstprogram 2016

VOFO Læring og kompetanse er Voksenopplæringsforbundets arena for læring og kompetanseutvikling i og for studieforbund, frivillige organisasjoner og andre som arbeider med voksnes læring..
Seminarene skal bygge kompetanse, men også være møteplasser og skape nye nettverk og videre samarbeid om de temaene som tas opp.
Se hele høstens program på VOFO sine nettsider.

Arendalsuka 2016- Grunnleggende ferdigheter i frivillige organisasjoner

Grunnleggende ferdigheter i frivillige organisasjoner er tema for VOFO-seminaret under årets Arendalsuke. Bli med på VOFO sitt gratis lunsjseminar onsdag den 17. august. Her vil Studiefiorbundet kultur og tradisjon sammen med to andre studieforbund dele erfaringer og diskutere utfordringer de har møtt i arbeid med basisopplæring for voksne. Les mer om lunsjseminaret på VOFO sin hjemmeside.

Årsmøte 2016

Studieforbundet kultur og tradisjon holdt årsmøte onsdag 26. mai. Et spennende og godt møte med besøk fra stortingsrepresentant Anders Tyvand og Katrine Gramnæs fra DNT.
Vi sa farvel til to styremedlemmer og ønsket to nye velkommen. Helen Hansen fra Norsk Amatørteaterforbund og Kjell Helge Moe fra Slekt og data har begge gjort en god jobb og vi takker for god innsats i styret.
Vi ønsker velkommen til to nye styremedlemmer. Fra Slekt og data kommer Anne Schiøtz inn som ny 1. vara og fra Norsk Amatørteaterforbund kommer Steffen Berg inn som styremedlem. Vi gleder oss til et nytt og spennende samarbeid.

Vevsymposiet 2016

Endelig er programmet klart og påmelding er åpnet for landets største samling for alle vevinteresserte! Vevsymposiet arrangeres på Maihaugen, Lillehammer Museum 21. – 23. oktober av Norges Husflidslag, og byr på kurs, demonstrasjoner, workshops, salg, utstillinger og foredrag.
Fullstendig program ligger på Norges Husflidslags hjemmeside. Påmelding gjøres via denne lenken innen 15.juni.

Trebåtbygger

Nå er resultatet av undersøkelsen "Trebåtbygger" laget av Forbundet KYSTEN og Studieforbundet kultur og tradisjon klar. Undersøkelsen fikk inn 475 svar fra eiere av båt, aktive kystlagsmedlemmer, folk som bygger eller restaurerer båt eller bare er interesserte i tradisjonsbåter og verneverdige fartøyer. Målet med undersøkelsen var å få mer kunnskap om hvem som er aktive i båtmiljøet rundt om i landet, hvor det bygges eller restaureres båter, hvilke ønsker som finnes for bevaring og videreføring av kunnskap og bruk, og ikke minst hvilket behov det er for ulike kurs og utdanningstilbud på feltet. Les konklusjonen av undersøkelsen her og last ned presentasjonene av undersøkelsen og resultatene her.

2015 ble et rekordår

Tall fra statistisksentralbyrå viser at det har vært nok et godt år for opplæring i frivillige organisasjoner i Norge. I Studieforbundet kultur og tradisjon har vi i 2015 ny rekord både i antall kurstimer, kurs og antall deltakere. Vi feirer rekordåret med å takke alle som har holdt kurs i 2015 og ønske dere alle lykke til med kurs i 2016.
Se tallene fra SSB her og se vår kursstatistikk her.

Bunadopplæringa og modul 6

17 personer deltok i forrige uke på Bunadopplæringa og modul 6 søm i kvinnebunad og innføring i tilpassing.
Dette var den sjette og siste modulen i kursrekka og det ble gjort ekstra stas på deltakerne med høytidelig overrekking av kursbevis av Varaordfører i Vinje
Øystein Høgetveit. Deltakerne på Bunadopplæringa er viktig del av arbeidet med å bringe videre kunnskap og ferdigheter i tilvirkning og produksjon av bunader i Norge
Kanskje møter vi noen av dere igjen som bunadsprodusenter eller kurslærere? Vi ønsker dere alle deltakerne lykke til videre!

Stipendiat ved Norsk Håndverksinstitutt

Norsk håndverksinstitutt lyser ut to stillinger som stipendiat i tradisjonelt håndverk. Stipendiatperioden er tre år. Instituttet søker håndverkere som er faglig nysgjerrige og som vil komme videre som utøvende i faget sitt. Les hele beskrivelsen på deres nettside.

TREseminaret 2016

Fra 1. februar åpnet TREseminaret 2016 for påmelding. Mange kurs er populære og fylles raskt opp så benytt muligheten allerede i dag til å melde deg på.
For informasjon om årets kurstilbud og påmeldingsskjema se TREseminaret.com

Gjennomgang av fag- og yrkesopplæring

Første fase i gjennomgang av fag- og yrkesopplæring er gjennomført. Her er mange spennende forslag fra utvalget som jobbet med verneverdige fag. Les hele rapporten her.
Yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag. Lenge leve tradisjonshåndverket!

95 og 30 kroner

Gladnyhet for alle som søker kursstøtte hos oss i Studieforbundet: Styret vedtok 15. februar å øke satsene for kursstøtten fra 90 kroner for kurs med lærer til 95 kroner, og fra 25 kroner for kurs uten lærer til 30 kroner. Styret ønsker å gi støtten direkte ut til lokallagene og til opplæring rundt om i hele Norge. De nye satsene gjelder for kurs rapportert etter vedtaket 15. februar 2016.
Les hvordan du kan søke og søk støtte her

Gratulerer med ny leiar

Valdresmusea har tilsett Camilla Rossing som ny leiar ved Norsk institutt for bunad og folkedrakt. Studieforbundet har hatt eit langt og tett samarbeid med instituttet, og er sikre på at dette vil vidareførast med ny leiar. Vi gratulerer Camilla og instituttet, og ser fram i mot framtidige prosjekt.

Kurskalender frå Raulandsakademiet 2016

Kurskalenderen for 2016 er her, og 8000 eksemplar er allereie sendt ut.
Det er 66 kurs å velje mellom. Alt frå veving og saum, til lafting og tredreiing. Dansekurs, musikkurs, sjokoladekurs, metallfletting, skrivekurs, fotokurs, maskinstrikking, kalligrafi og mykje meir. Ta kontakt med Raulandsakademiet dersom du ynskjer å få katalogen tilsendt i posten, tlf 35073292, eller klikk deg inn på heimsida og finn informasjon der www.raulandsakademiet.no

Til kunnskapsministeren

Studieforbundet, og flere med oss, reagerer på Studietilsynsforskriften sitt krav om at 50 % av undervisningen på etter- og videreutdanningskurs må skje av tilsette ved universitetene. Vi ønsker at universitet og høyskoler fortsatt skal ha anledning til å samarbeide bredt med eksterne fagmiljø, også innenfor små fag, og ber om at det utvikles andre krav for å sikre kvalitet enn tilsettingsforhold. Studieforbundet har nå sendt en henstilling til kunnskapsministeren.

Studieforbundet kultur og tradisjon har i mange år hatt samarbeid med universiteter om etter- og videreutdanningskurs (EVU-kurs). Disse kursene har vært utviklet og gjennomført i et samarbeid med universitetene, fagmiljøene Norsk institutt for Bunad og folkedrakt på Fagernes, og Senter for folkemusikk og folkedans i Trondheim. Etter tilsyn av ordningen i 2014, ble det i høst bestemt at all oppstart av kurs i samarbeid mellom Studieforbundet og universiteter er stoppet.
Studieforbundet har sendt henstilling til Kunnskapsministeren og bedt om at kravet fjernes, slik at kurs og opplæring som Studieforbundet gjennomfører i samarbeid med universiteter kan fortsette.
"EVU-kursene med studiepoeng har gjort det mulig for miljøene i studieforbund og frivillige organisasjoner å utvikle en akademisk kunnskap og en formalisering av utviklingsarbeidet som foregår i samspillet mellom amatør, frivillig, eksperter og fagfolk. De har skapt et kreativt og ikke-formalisert fagmiljø som har gitt hele feltet et løft. Kursene og studentene har bidratt med en vesentlig kunnskapsproduksjon."

Rådet for folkemusikk og folkedans reagerer også på Studietilsynsforskriften, og representantskapsmøtet i Rådet har sendt sin resolusjon til kunnskapsministeren. Her følger et utdrag av resolusjonen. Les den i sin helhet på deres nettside.
"Representantskapsmøtet i Rådet for folkemusikk og folkedans 2015 ser med bekymring på kravet i Studietilsynsforskriften til høyere utdanning om at 50 % av undervisningen må skje av utdanningsinstitusjonens ansatte.
Dette kravet i forskriften er ikke knyttet til undervisningspersonellets kompetanse, men tilsettingsforhold. Representantskapsmøtet mener dette er uheldig og får negative konsekvenser for fagmiljø som ligger utenfor de tradisjonelle fagmiljøene på universitet og høyskole. "

Halvstrikket sokk i posthylla

Hedmark VOFO kampanje 2I disse dager får alle politikerne på fylkestinget i Hedmark en halvstrikket sokk og en brosjyre med budskapet "Hvem skal videreføre studieforbundenes kompetanse og kunnskap?" i posthylla si. Sokken og spørsmålet er en del av den nye kampanjen til VOFO Hedmark for å synliggjøre behovet for tilskudd til voksenopplæring i fylket.
Voksenopplæringsforbundet i Hedmark ønsker å åpne øynene til fylkespolitikerne og gjøre seg mer synlig. I kampanjens beskrivelse som har gått ut til organisasjonen står det; "Slik situasjonen er i dag, kjenner ikke beslutningstakere og potensielle samarbeidspartnere VOFO eller studieforbundene i Hedmark, de vet ikke hva de står for og hvor omfattende virksomheten er. Hedmark Fylkeskommune ser ikke på studieforbundene som en integrert del av satsinga på kompetanse i fylket. Vi må gjøre oss mere synlig!" Hedmark VOFO kampanje
Målet med kampanjen er delt. VOFO Hedmark ønsker å synliggjøre seg og sitt arbeid bedre og samtidig forklare hvorfor VOFO og Studieforbundene er en viktig samarbeidspartner og en vesentlig aktør innen kompetanseutvikling i Hedmark. I tillegg ønsker VOFO å løfte frem alle de som gjør en fantastisk jobb og legger til rette for opplæring.
Vi i Studieforbundet kultur og tradisjon synes denne kampanjen er en flott ide og håper tiltaket gir resultater for VOFO Hedmark og studieforbundene i fylket. Kanskje inspirerer den også til liknende tiltak i andre fylker.

Gode eksempler

Vi etterlyste tidligere i uka eksempler på opplæring som gis ute i lokal lagene for å integrere flere. Vi har allerede fått tilsendt gode eksempler.
Forbundet Kysten og deres lokallag Salange Kystlag har tatt med seg ungdommer fra det lokale mottaket ut på fisketur for å vise de en del av den norske kystkulturen. Et flott eksempel på inkludering som gir alle en bedre hverdag. Les artikkelen her.
Torsdag kunne vi også lese denne overskriften i avisa Smaalenene "Språket mangler, men det hindrer ikke flyktningene i å engasjere seg i frivillig arbeid". Les artikkelen her.
Nok et godt eksempel er de mange internasjonale strikkekafeene som husflidslag i hele landet arrangerer. Her er en artikkel om Sør-Tranøy Husflidslag.
Har du flere eksempler? Send de til oss på epost til post@kulturogtradisjon.no eller del det med oss på ]facebook/kulturogtradisjon](https://www.facebook.com/kulturogtradisjon/).

Mer til inkludering

Norge står overfor en ny og utfordrende situasjon hvor det er ekstra viktig at vi bidrar til å gi en meningsfull hverdag til alle. Lokallag og medlemsorganisasjoner oppfordres til å inkludere nye mennesker i all den gode opplæringen som gis i frivillige lag over hele Norge. Mange av Studieforbundets medlemsorganisasjoner og lokallag er allerede veldig flinke til dette, men vi håper flere ønsker å starte opplæringstiltak for å hjelpe de mange flyktningene som har kommet til Norge den siste tiden. Vi har fortsatt tilskudd igjen til kurs og opplæring og tilretteleggingstilskudd for de som ønsker å sette i gang opplæringsaktivitet som inkluderer flere.
Fortell oss også gjerne om de tiltakene dere allerede gjør! Vi snakker ofte med politikere som sier vi må gjøre mer og vi vet alt at mye gjøres. Hjelp oss med å dele de gode historiene og den gode innsatsen som gjøres i alle lokallagene i hele Norge.

Teaterinstruktøropplæring i fokus

TorunnTorunn Elise Kveen er nyleg tilsett i Studieforbundet kultur og tradisjon for å kartlegge behovet for ei ny teateropplæring i Norge. Studieforbundet jobbar saman med Frilynt Norge, Noregs Ungdomslag og Norges Amatørteaterforbund med å skreddarsy ein ny nasjonal teateropplæring etter behov og ynskje i lag og grupper.
- Teaterfeltet har gjeve signal om mangel på ei slik opplæring. Vi arbeider for tida med å kartlegge ynskje og behov gjennom ei spørjeundersøking som vil ligge til grunn for utviklinga av eit opplæringstilbod, seier Kveen.
Spørjeundersøkinga blir sendt ut på e-post til instruktørar og teaterlag vi har kontaktinformasjon til i Studieforbundet. Er du leiar av eit teaterlag, er oppnemnd som kontaktperson når laget/gruppa har halde kurs, eller har du vore brukt som instruktør i eit teaterlag i våre medlemsorganisasjonar, vil vi gjerne høyre frå deg.
Svar på spørjeundersøkinga her.

Fylkessamling 2015

Fylkessamling 2015I helgen hadde studieforbundet fylkessamling i Oslo. Representanter fra fylkesledd i mange av landets fylker var til stede og fikk orientering om situasjonen i Studieforbundet, arbeidsoppgaver fremover og spennende fagligpåfyll.
Studieforbundene er under loven pålagt å ha fylkesledd i alle landets fylker. I Studieforbundet kultur og tradisjon er vi heldige å ha mange engasjerte og flinke i våre fylkesledd. I helgen møttes flere i Oslo for den årlige fylkesleddsamlingen.
Fylkesleddet er et naturlig kontaktpunkt mot fylkespolitikere og en viktig brikke for voksenopplæringen på et nasjonalt plan. Stortingspolitikernes bakgrunn i fylkeskommunen er ofte et bakteppe når de tar steget opp på et nasjonalt nivå. Er stortingspolitikerne kjent med den gode og viktige opplæringen som gis i frivillige organisasjoner i sitt fylket har de et bedre grunnlag for å ta stilling til studieforbundene på statsbudsjettet og i andre politiske saker som angår studieforbundene.
Ønsker du å lese mer om fylkesleddene eller ta kontakt med fylkesleddet i ditt fylke finner du informasjonene under fylkesledd og ditt fylke.

Statsbudsjett 2016

Statsbudsjettet ble lagt frem i dag og viser en videreføring av støtten til studieforbundene og VOFO med en indeksregulering. Dette er gode nyheter for alle som driver opplæring i frivillige organisasjoner.
- Dette er en god dag for opplæring i frivilligheten. Vi er veldig glad for å se at støtten til studieforbundene og til basiskompetanse i frivilligheten videreføres, sier daglig leder i Studieforbundet kultur og tradisjon Kjærsti Gangsø.
Budsjettet viser at studieforbundene får 208 millioner kroner. I tillegg er det satt av 10 millioner til Basiskompetanse i frivilligheten (BKF) som regjeringen signaliserte også på fjorårets budsjett at de ønsket å prioritere.
- Vi er glad for at kampen i fjor høst ser ut til å ha åpnet øynene til mange politikere.Vi er også veldig fornøyd med at støtten til vårt fellesorgan Voksenopplæringsforbundet videreføres. Samtidig vi vil arbeide videre for at opplæringen som gis i frivillige organisasjoner skal få større annerkjennelse, forteller Gangsø.

Nye medlemsorganisasjoner

Studieforbundet kultur og tradisjon har fått tre nye medlemmer. Styret vedtok på styremøte i september å inngå samarbeidsavtale med Fagurmakerne Norge, Oslo amatørbryggerlaug og Ravn Formidling. Studieforbundet ønsker de tre organisasjonene velkommen som medlemmer og lykke til med kurs.

Ny brosjyre kommer i posten

En ny brosjyre er på vei i posten til mange av lokallagene som søker støtte gjennom Studieforbundet. Brosjyren er tiltenkt kursdeltakerne for å bevisstgjøre de på sammenhengen mellom Studieforbundet og kurset de deltar på. Vi håper lokallagene som mottar brosjyren deler den ut og husker å nevne Studieforbundet når det snakkes om opplæring i laget.
Ønsker ditt lag brosjyren tilsendt så ta kontakt på epost til sina@kulturogtradisjon.no.

IQ- Life

Voksenopplæringsforbundet i Sør-Trøndelag har siden 2013 deltatt i det europeiske samarbeidet og utvekslingsprogrammet "IQ Life". I slutten av juni var Norge og Trondheim siste by ut. Takket være flott innsats fra blant annet seniordanslag, husflidslag og kystlag i og rundt Trondheim ble det en flott helg med fokus på voksenopplæring.
Prosjektet IQ Life (IQ Life- Improving the quality of lifelong leaning in future Europe) fokuserer på å forbedre kvaliteten på livslang læring i fremtidens Europa. I slutten av juni var Norge siste vertsnasjon for prosjektet. Helga 26. til 28. juni fikk deltakerne fra samarbeidsorganisasjonene Estland, Spania, Tyrkia og Polen oppleve hvordan vi driver voksenopplæring i Norge. Under besøket fikk deltakeren forskjellige eksempler på voksenopplæring sammen med kulturelle innslag.
Flere av medlemsorganisasjonene i Studieforbundet kultur og tradisjon var deltakende og hjelpere under samlingen. Seniordansere viste frem dans under fredagens møte og Strinda, Malvik og Melhus Husflidslag var med og bidro til å vise de besøkende det mangfold av voksenopplæring som gjøres i Husflidslagene som for eksempel aktivitetskafé for flyktninger. Lagene bidro også til en flott servering av tradisjonell trøndersodd. Kystlaget Trondhjem utfordret deltakerne på ulike knuter når de var på besøk for en omvisning.
Deltakerne fra de fire landene fikk også besøke Røros og Røros husflidslag sin vevstue. Ragnhild Dahl som er leder i Studieforbundet kultur og tradisjon Sør-Trøndelag og med i VOFO Sør-Trøndelag kunne fortelle at deltakerne i tillegg til å interessere seg for opplæringen som gjøres i Norge lot mange seg imponere av det lyse sommerværet i Norge.
- På kvelden etter middag gikk vi bort på Ila og så på solnedgangen. De mest interesserte gikk ut om natta for å se soloppgangen også! Våre lyse netter var en flott opplevelse for deltagerne" forklarer Dahl.
Tyrkia 1Forrige samling ble holdt i Tyrkia hvor to representanter fra Studieforbundet kultur og tradisjon deltok. Deltakerne på turen fikk erfare hvordan voksenopplæring og offentlig skole drives som et tettere samarbeid i Tyrkia. Besøk på et verksted for tredreiing og tradisjonsdans var eksempler på voksenopplæringstilbudet. I Tyrkia hadde lærerne i den offentlige skolen også undervisning for voksne som del av sin stilling. Voksenopplæring har både likehete og ulikheter i de to landene. Gjennom prosjektet har både likheter og forskjeller kommet tydelig frem. Deltakerne har fått se sin egen opplæringssituasjon i et nytt lys og kan bruke disse erfaringene i egen undervisning og arbeid.
VOFO Sør-Trøndelag er aktive i internasjonale prosjekter og som del av VOFO også Studieforbundet kultur og tradisjon Sør-Trøndelag. Vi håper flere prosjekter vil komme i fremtiden og vil takke alle som har deltatt i prosjektet.
Les om andre prosjekter Studieforbundet er en del av her.

Kulturalliansen

KulturaliansenKulturdepartementet løyver 1 million kroner til utgreiingsarbeid for etablering av kulturparaply
Kulturminister Thorild Widvey har offentleggjort at Kulturalliansen vil motta 1 million kroner for å kartlegge og utgreie behovet for ein felles nasjonal møteplass for dei frivillige kulturorganisasjonane.
Kulturalliansen er namnet på eit kulturpolitisk samarbeid mellom organisasjonane, Frilynt Norge, Noregs Ungdomslag, Norsk Amatørteaterforbund, Studieforbundet kultur og tradisjon og Norsk musikkråd. Alliansen blei oppretta som samarbeidsforum våren 2015, etter eit felles ønskje om ein paraplyorganisasjon for dei frivillige kulturorganisasjonane i Noreg.
Les meir på kulturalliansen.no
- Jeg har tro på aktører som vokser sammen nedenfra, og som samlet gir større styrke, seier kulturminister Widvey til Dagbladet .

Fagdagane 2015

Kan bunadsproduksjon nokon gong bli bærekraftig? Fagdagane 2015 ser på framtida for bunadnæringa og spørsmåla omkring kunnskap, kulturarv og næring. Vel møtt til årets viktigaste samling for alle bunadsinteresserte!
Etterspørselen etter bunader er høg, men høve til å kunne halde i hevd handverkstradisjonane knytte til bunaden vert stadig utfordra– av både billigare produksjon i utlandet og av at få veljar bunadtilvirking som yrkesveg. Korleis kan vi bevare kunnskap og kulturarv som ligg i bunadene våre og samtidig kunne drive bunadsproduksjon som næring, er spørsmålet vi stiller oss på årets fagdagar. Er det i det heile tatt mogleg?

I løpet av to dagar på Fagernes samlast bunadtilvirkere, husflidbutikkar, forskarar, interesseorganisasjonar og andre interesserte til seminar, draktfaglege foredrag, demonstrasjonar og utstillingar. Norges Husflidslag, Norsk Folkedraktforum, Studieforbundet kultur og tradisjon, Norsk institutt for bunad og folkedrakt og Noregs Ungdomslag arrangerer fagdagane, og vi oppfordrer alle til å sette av datoene 10. og 11. september, og ta turen til Fagernes!

Per Haarr er nytt styremedlem i Studieforbundet

Studieforbundet kultur og tradisjon heldt sitt årsmøte 27. mai i Oslo. På møtet var representantar frå dei største medlemsorganisasjonane i Studieforbundet til stades saman med stortingsrepresentant Kent Gudmundsen som delte ut" Éin million på rett kurs"-prisane.
Årsmøtet gjekk gjennom dei vanlege årsmøtesakane utan store diskusjonar. Referatet frå årsmøtet finn du her.
Randi A. Grønbakken trådde av som styremedlem. Ho blei vald inn i 2012 og gir no stafettpinnen vidare til Per Haarr som og kjem frå Seniordans Norge. Haarr sit i dag i styret i Seniordans Norge, han er busett i Kristiansand og er aktiv i Sørlandet Seniordans.
- Vi takkar Randi for ei fin tid i styret og seier velkommen til Per som vil vere vår mann frå Seniordans Norge framover. Det er alltid spanande å få nye inn i styret som kan hjelpe oss å utvikle fleire og betre kurs, seier ein nøgd dagleg leiar Kjærsti Gangsø.
Anne Langmoen og Endre Kleiveland blei begge attvald til sine verv i styret for to år. Tore Friis-Olsen og Helene Hansen blei attvald som vara i styret for eitt år.
Kontaktinformasjon til styremedlemmane finn du under Om Studiefobundet og Styret.

Ett skritt nærmere

Positivt påvirkningsarbeid fra Handverksskolen, Norsk kulturarv, Virke, Norges Husflidslag, Studieforbundet kultur og tradisjon og alle andre gode hjelpere hjalp. Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har avgitt sin innstilling til endring i friskoleloven, Prop.84-privatskolelov. Komiteen ber regjeringen komme med forslag til løsning på situasjonen for de verneverdige fagene.
Dette er et utdrag fra innstillingen:
Verneverdige håndverksfag
Komiteen viser til at det i dag er svært få offentlige skoler som tilbyr utdanning i verneverdige fag. Elever som ønsker utdanning i disse fagene kan i liten grad velge et offentlig tilbud. Samtidig er det et stort behov for den kompetansen og kunnskapen som disse fagene representerer. Det påhviler også Norge en forpliktelse til å ivareta denne kunnskapen, blant annet gjennom UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.
Komiteen viser til at voksne elever uten rett til videregående opplæring utgjør en avgjørende viktig elevgruppe for skoler som tilbyr utdanning innen små og verneverdige håndverksfag.
På denne bakgrunn fremmer komiteen følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan en kan sikre rekrutteringen til de små og verneverdige håndverksfagene og finansiering av disse utdanningene.»
Les hele innstillingen her.

Videregående opplæring i små verneverdige fag

Studieforbundet kultur og tradisjon avholdt årsmøte 27. mai 2015 i Oslo. Møtet vedtok denne resolusjonen. Resolusjonen er sendt Stortinget ved Finanskomiteen, Familie- og kulturkomiteen og Kirke- undervisnings og forskningskomiteen.
Årsmøtet i Studieforbundet kultur og tradisjon mener Stortinget må ta grep og verne små verneverdige fag i den videregående opplæringen.
Vi viser til forslag om endring i Friskoleloven som skal behandles i Stortinget i juni. Studieforbundet ber Stortinget om å verne de små verneverdige fagene i den nye Friskoleloven.
UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven omfatter kunnskap innen flere kulturuttrykk, deriblant tradisjonelt håndverk, sang og dans
Vi foreslår at Stortinget vedtar følgende: «De fag i videregående opplæring som omfattes av konvensjonen må gis et særlig vern gjennom ivaretakelse og forvaltning og med egne rammer som hensyntar voksnes elevers mulighet til å være fulltidselever».
Vi viser til at private skoler som underviser verneverdige fag står i fare for å måtte legge ned driften fordi det ikke er økonomisk mulig å drive skole videre med dagens finansieringsordning.Vi viser også til det pågående arbeid med gjennomgang av fag og yrkesopplæring i den videregående skolen. Privatskoler som i dag er godkjent og driver undervisning i små verneverdige fag kan ikke vente på denne gjennomgangen. Med dagens ordning vil ikke være økonomisk bærekraft til å drive skolene på en forsvarlig måte.

Én million på rett kurs- prisene

Onsdag denne uken hadde Studieforbundet kultur og tradisjon årsmøte. Representanter fra medlemsorganisasjonene var tilstede sammen med administrasjon og fylkesledd. I tillegg til godkjenning av årsmelding og andre ordinære årsmøtesaker ble det i år delt ut flere priser. "Én million på rett kurs"-prisene ble delt ut til de som har arbeidet strategisk og godt for å få flere deltakere på kurs. Én million på rett kurs er en kampanje
Voksenopplæringsforbundet satte i gang i 2012 og som har som hensikt å doble antall deltakere på kurs innen 2017. For å gi medlemsorganisasjonene og deres fylkes- og lokallag motivasjon til dette arbeidet har Studieforbundet valgt å opprette tre priser. To priser på 5.000 kroner til to lag som blir trukket blant alle lag som har hatt en økning på mer enn 5 deltakere fra året før. I tillegg en pris på 10.000 kroner tilde som har arbeidet strategisk og målrettet mot å få flere deltakere på kurs.
De to prisene på 5.000 kroner ble trukket av stortingsrepresentant Kent Gudmundsen og gikk til DIS Sør-Fosen og Alta Seniordansgruppe. Gratulerer!
Årets vinnere av prisen på 10.000 kroner ble Frilynt Norge som fikk prisen for strategisk arbeid for å få flere deltakere på kurs.
Det ble også delt ut en overraskelsespris på 5.000 kroner til Norges Husflidslag.
Vi gratulerer alle vinnerne og takker for et flott årsmøte. Lykke til med fremtidige kurs og opplæring.

TREseminaret 2015

TREseminaret 2015 var en suksess konkluderer daglig leder i Studieforbundet kultur og tradisjon, Kjærsti Gangsø. Med mange positive tilbakemeldinger fra deltakere er det god grunn til å være fornøyd. I år deltok 150 deltakere på ulike kurs under TREseminaret.
Riksantikvar Jørn Holme besøkte TREseminaret fredag og fikk en omvisning på de forskjellige kursene. Han uttrykket i avisen sin bekymring for de nye byggereglene som ikke legger til rette for laftede bygg. Riksantikvaren var også bekymret for fremtiden på Hjerleid og de verneverdige fagene etter bestemmelsen at den offentlige skolen skal legges ned.
Som et tilbud til barn og unge hadde TREseminaret invitert skoler i Oppland og rundt Dovre til spikke-, dreie- og smikurs. Til sammen 70 barn og unge fra 5. trinn og 8. trinn på plass fredag og fikk oppleve en litt annerledes skoledag. I tillegg til egne aktiviteter fikk de også muligheten til å se seg rundt på Hjerleid og se på de voksne deltakerne på andre kurs.
To videregående byggfag klasser var også på Hjerleid i tre dager som en del av TREsemniaret. Elevene utrykte at de satte pris på de alternative oppgavene de fikk prøve seg på gjennom å bygge en gapahuk. Både lærer Jens Martin Holme fra Lillehammer Videregående skole og elev Adrian Rise satte pris på å få jobbe i et annet materiell. Rise likte utfordringen med et mindre behandlet materiale og Holme syntes elevene arbeidet raskt til tross for at de har en større erfaring med arbeid i ferdig behandlet material uten større ulikheter og behov for stor tilpassing.
Studieforbundet var tilstede flere av dagene under årets seminar og snakket med flere av deltakerne på kursene. Deltakerne på ukeskurset i tørrmuring var fornøyd med opplæringen og overrasket over hvor mye planlegging som gikk inn i å finne de riktige steinene. Deltakerne arbeidet med å mure en jordkjeller på Byggingshistorisk park og de mente oppgaven besto i 90% tenking og 10% fysisk arbeid.
En rapport for TREseminaret 2015 er under arbeid, men så langt sier alle partene involvert seg godt fornøyd med årets TREseminaret. Kunne du ønske du hadde deltatt eller er du klar for å delta en gang til? Sett av siste helgen i april 2016 allerede nå.
Velkommen til TREseminaret 2016.

Tall for 2014 er klare

Mandag var tallene for opplæring i frivillige organisasjoner i 2014 klare. Studieforbundet kultur og tradisjon har i år igjen hatt en økning i antall kurs. "Deltakere på kurs innenfor estetiske fag og håndverksfag utgjorde 42 prosent av samtlige kursdeltakere i 2014." Står det skrevet på Statistisk sentralbyrå sin nettside.
Tallene for Studieforbundet kultur og tradisjon viser at det i 2014 ble holdt kurs i 330 av landets kommuner. Det ble i fjor fordelt om lag 11 millioner kroner i tilskudd til opplæring i frivillige lag og foreninger innen kultur og tradisjon i Norge.
- I 2014 fikk vi flere nye lag som søkte om kursstøtte. Sammen med stabilt og godt arbeid med kurstilbud i lokallag over hele landet er det igjen en økning i antall kurs. Vi ser at blant annet Hedmark, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag har hatt vekst i 2014, sier daglig leder i Studieforbundet kultur og tradisjon, Kjærsti Gangsø.
Årlig leverer alle landets studieforbund inn sin tallstatistikk til Statistisk sentralbyrå. De nasjonale tallene viser i år vekst og Gangsø er glad for å se at dette også gjelder for Studieforbundet kultur og tradisjon.
- Det er flott å se at opplæringstilbudene og den gode opplæringen som gis i de frivillige organisasjonene benyttes. Vi er også veldig stolte over de mange lokallagene som år etter år tilbyr kurs av høy kvalitet og opplæring som gir deltakerne mulighet til å tilegne seg kunnskap det er vanskelig å tilegne seg andre steder, forklarer Gangsø.
Finn kurs i ditt fylke og se hvor mye ditt lokale laget fikk utbetalt i støtte i fjor. Alt dette finner du i vår kursstatistikk.

Kurs i fengsel

Noen av kursene med støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon utgjør mindre forskjeller i folks hverdag og liv. Andre kurs har stor innvirkning. I 2014 støttet Studieforbundet kurs i 6 fengsler i Norge. Dette er opplæring i alt fra keramikk til yoga. A- magasinet skrev før helgen en reportasje om ett av disse kursene et yogakurs for innsatte på Ila fengsel. De innsatte forteller i artikkelen og videoreportasjen om betydningen kursene har for soningen og rehabiliteringen.
I 2014 støttet Studieforbundet kultur og tradisjon 24 kurs i fengsel i Norge. Gjennom tilskudd fra Justisdepartementet arrangerer Studieforbundet kurs som holdes av lokale kursarrangører i fengslene. I mange år har denne ordningen vært driftet av ildsjeler som har ønsket å gi et utviklende tilbud til de innsatte. I reportasjen kan du lese og se instruktør Alexander Medin fortelle om sine erfaringer med kursene. Han har holdt kurs i fengsel siden 2011 og opplever at yoga kan være så mye mer enn trening for de innsatte.
Les hele reportasjen og se videoreportasjen fra fengselet her.

90 kroner i timen

Styret i Studieforbundet kultur og tradisjon har vedtatt at tilskuddet skal økes til 90 kroner per time for kurs med lærer. For kurs uten lærer blir satsen den samme, 25 kroner. Dette vil gjelde for alle kurs som får støtte i 2015, også for kurs som det allerede er søkt for. - Vekst i kursaktiviteten i studieforbundet har ført til bedre økonomi. Det fører til at vi kan øke kurstilskuddet, sier daglig leder Kjærsti Gangsø. - Siden det er kurs med lærer som er kostnadskrevende er det naturlig at det er der økningen kommer. Styret håper dette kan bidra til å øke kursvirksomheten framover, sier Gangsø.
Vi håper alle benytter seg av dette og søker om kursstøtte til sine planlagte kurs.
Les om hvordan du kan søke støtte til kurs.

Bachelor i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern

Høgskolen i Sør-Trøndelag tilbyr en ny utdanning i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern fra høsten 2015. Studiet skal fremme høy kvalitet i utførelsen av de praktiske oppgavene i bygningsvern og restaurering. Undervisning vil skje både praktisk og teoretisk og studentene vil tilegne seg bred kompetanse i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern. Studier er 4-årig og er samlingsbasert. Delvis ved HiST/ Nidarosdomens Restaureringsarbeid, samt ved andre læringsarenaer for gjennomføring av praksisbasert læring.
Det finnes ingen tilsvarende utdanning for håndverkere på bachelor nivå i Norge.
Krav til kompetanse: Søkere må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg må søkeren dokumentere kompetanse innenfor relevant fagfelt i form av fagbrev i håndverksfag eller tilsvarende dokumentert kompetanse som kan sidestilles med fagbrev. Søknadsfrist 1. mars.
Les mer om studiet og hvordan søke her.

Sitt andre svennebrev fra Hjerleid

Njål Andreassen fikk fredag svennebrev som møbelsnekker. Hans svennestykke ble bedømt til beste karakter som det er mulig å få, meget godt bestått. Fra før har han svennebrev i treskjærerfaget som han fikk i desember 2013. Njål Andreassen har dermed fått sitt andre svennebrev i løpet av et drøyt år. Hans svennestykke i møbelsnekkerfaget var et egetdesignet skrivebord laget i alm og bjørk.
Vi gratulerer!

Gratis innmelding i Frivillighetsregisteret

Fra 1. januar blir det gratis å melde laget inn i Frivillghetsregisteret. Det vil fremdeles være en avgift på 135 - per år, men den skal ikke betales det året man melder inn laget. Lag som er medlemmer i Frivillighetsregisteret får eget organisasjonsnummer og kan opprette konto i bank på lagets navn. De kan også få Grasrotandel fra Norsk Tipping. Her kan du lese mer om Frivillighetsregisteret og gå videre til innmeldingskjema
Regjeringens pressemelding om Frivillighetsregisteret finner du her.
Husk også å oppdatere informasjonen om laget når det skjer endringer for eksempel i styresammensetting. Endringene gjøres gjennom Altinn.

Film

Et kurs i Studieforbundet kultur og tradisjon kan være så mangt. Vi har forsøkt å samle noe av bredden i denne filmen. Del den gjerne videre og inspirer flere til å delta på kurs.
Se filmen her
Laget av Alexander Vestnes / Frilynt Norge
Musikk av Von

Hevet lønnsoppgaveplikt og grense for arbeidsgiveravgift

I tillegg til reversering av kuttet til studieforbundet er også andre poster styrket i budsjettforliket som gavner frivillige organisasjoner.
Lønnsoppgaveplikten heves fra 6 000 kroner til 8 000 kroner for frivillige organisasjoner i 2015. I tillegg heves grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift fra 45 000 kroner til 50 000 kroner per ansatt og fra 450 000 kroner til 500 000 kroner per organisasjon.

Reverserer kuttet
Kampen mot det foreslåtte studieforbundskuttet har lykkes! I budsjettforliket reverseres hele kuttet på 40 millioner kroner. Vi takker KrF og Venstre som har kjempet vår sak i forhandlingene, samtidig må vi rette en takk til opposisjonspartiene som har vist at det er et flertall for studieforbundene og den viktige opplæringen som gjøres.
- Helt siden 8. oktober har vi stått på og arbeidet for å snu dette kuttet. Fredag var en gledens dag og nå feirer vi med kake, sier Kjærsti Gangsø, daglig leder i Studieforbundet kultur og tradisjon.
Siden budsjettet ble klart har engasjementet vært stor rundt denne viktige saken. Det er vært over 250 innlegg i media av over 100 forskjellige studieforbund og medlemsorganisasjoner. Tilsammen har over 12 000 personer skrevet under på oppropet og vår stemme har vært synlig i 100 forskjellige medier. Derfor vil vi takke alle som har engasjert seg enten ved å skrive leserinnlegg, ta kontakt med journalister, med politikere eller skrevet under oppropet. Din stemme har blitt hørt og vi har nå sikret et viktig opplæringstilbud også i 2015. Takk for hjelpen alle sammen og gratulerer!
Les endringene i busjettet her

Riksantikvarens kulturminnepris til Hjerleid

I en årrekke har det blitt undervist i tradisjons håndverk ved Hjerleid skole og håndverkssenter nå belønnes innsatsen med Riksantikvarens kulturminnepris.
Riksantikvarens kulturminnepris deles ut årlig og tildeles personer, organisasjoner eller miljøer som har gjort en særlig innsats for bevaring og/eller restaurering av kulturminner, formidling av kulturminner, nasjonalt eller regionalt eller bruk/gjenbruk og vedlikehold av kulturminner.
Riksantikvaren Jørn Holme overrakte prisen under en konferanse i Oslo torsdag 20. november.
? Hjerleid skole og håndverkssenter gjør et fantastisk arbeid for å videreføre håndverkskunnskapen til nye generasjoner. Mange håndverkere som er utdannet på Hjerleid har deltatt i viktige restaureringsprosjekter rundt om i landet. Ringvirkningene av Hjerleids arbeid er store, og prisen er vel fortjent, sa Holme.
Studieforbundet kultur og tradisjon er eier av Hjerleid skole og håndverkssenter og gratulerer Hjerleid med en velfortjent pris. Studieforbundet var tilstede under prisutdelingen sammen med Norsk Kulturarv som er eier av Senter for bygdekultur.
Juryens begrunnelse:
"På Hjerleid skole og håndverkssenter har man gjennom en årrekke undervist i tradisjonelt håndverk. Hjerleid har utdannet en rekke svært kompetente håndverkere som har deltatt i store restaureringsprosjekter rundt om i landet. Felles for all undervisning er at den er praktisk rettet og utøving av håndverket er sentralt. Hjerleid har gjennom sitt arbeid sikret en fast rekruttering av dyktige håndverkere til bygningsvernet. Et godt bygningsvern er helt avhengig av kunnskapsrike håndverkere som mestrer de eldre teknikkene. Hjerleid er med Handverksskolen, Senter for bygdekultur, Dovre handverkssenter og Bygningshistorisk park et kraftsenter for norsk bygningsbevaring."